ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مفهوم قرآنیِ آزادی دینی در مقابل تغییر دین و عقیده در کشور مالزی مفهوم قرآنیِ آزادی دینی در مقابل تغییر دین و عقیده  در کشور مالزی
عنوان توضیحات
مفهوم قرآنیِ آزادی دینی در مقابل تغییر دین و عقیده در کشور مالزی
جمع کل


The issue of freedom of religion has always been situated at the intersection between human rights, personal freedom of choice, religious belief and apostasy. While freedom supporters argue that one is free to choose his or her religion, including changing religion, the Qur’an has made it clear that Islam allows changing of religion so long as it is from any religion to Islam and not from Islam to another religion. Apostatizing from Islam is one of the gravest enormities cautioned with eternal punishment. In interpreting the meaning of freedom of religion and restricting it from the “freedom” to change religion, Muslim scholars have been careful to draw a line distinguishing between the two. This article examines the different interpretations given by scholars on the issue of freedom of religion according to the Qur’an. By using historical and thematic analysis, the writers evaluate the mufassirins’ (scholars of exegesis) views on the related Qur’anic verses. Interpretations of the classical Islamic legal sources are also examined to identify their opinions on the consequences of leaving Islam, followed by contemporary opinions. The objective is to show the development and changes, if any, in the approaches taken regarding the limitations of freedom of religion. This will enlighten the ways to handle the issue of apostasy, as it is seen as a highly divisive and controversial issue, and to highlight an ideal approach for Malaysia.
آزادی دینی همیشه دغدغه مشترکِ بحث‌های حقوق بشری، آزادی فردی در انتخاب، ایمان دینی و ارتداد بوده است. در حالیکه طرفداران آزادی بر این باورند که هر زن و مردی در انتخاب و تغییر دین خود آزاد است، قرآن صراحتا بیان می‌کند که اسلام اجازه می‌دهد هرکسی مسلمان شود؛ اما نمی‌تواند از اسلام به دین دیگری درآید. ارتداد یکی از گناهان کبیره‌ای است که برای آن، عذاب ابدی پیش‌بینی شده است. متفکران مسلمان، در تفسیر مفهومِ «آزادی دینی» و مضیَّق کردن این «آزادی» در تغییر دین، با دقت میان این دو مفهوم تمایز قائل شده‌اند. این مقاله تفسیرهای مختلف متفکرانِ مسلمان از آزادی دینی بر اساس قرآن را بررسی کرده است. نگارندگان این مقاله با استفاده از تحلیل ریشه‌ای و تاریخی، دیدگاه‌های مفسران را درباره آیات مرتبط با این موضوع ارزیابی کرده‌اند. تفسیرهای منابع حقوقی اسلامِ سنتی نیز مورد بررسی قرار گرفت تا دیدگاه آنها که امروزه هم مورد پذیرش است، درباره خروج از اسلام مشخص شود. هدف ما نشان دادن گسترش و تغییرات ـ اگر وجود داشته باشند ـ در رویکردها در خصوص محدودیت آزادی در انتخاب دین بوده است. از آنجا که موضوع ارتداد، تفرقه‌انداز و بحث‌برانگیز است، این مقاله برای کنار آمدن با این مسأله راهگشا بوده و رویکرد مطلوب درباره آن را برای مالزی مشخص کرده است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط