ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


پتانسیل گونه مهاجم پشه آئدس آلبوپیکتوس و انتقال آربویرال از طریق بندر چابهار در ایرانپتانسیل گونه مهاجم پشه آئدس آلبوپیکتوس و انتقال آربویرال از طریق بندر چابهار در ایران
عنوان توضیحات
پتانسیل گونه مهاجم پشه آئدس آلبوپیکتوس و انتقال آربویرال از طریق بندر چابهار در ایران
جمع کل


Dengue, chikungunya, and Zika viruses are emerging infectious disease threats wherever suitable vectors, hosts, and habitat are present. The aim of the present study was to use the bioagent transport and environmental modeling system (BioTEMS) to identify the potential for arbovirus-infected Aedes species to invade the Chabahar area in southeastern Iran. ArcGIS geospatial analysis software, Statistica software, and BioTEMS were used to analyze geographic information and conduct data analysis. BioTEMS utilizes up to several hundred abiotic and biotic factors to produce risk and vulnerability assessments for biological agents and infectious diseases. The output of BioTEMS was validated using published predictive models, and most importantly published collection data of Aedes species in Iran.
​ویروس های دنگ، چیکونگونیا، و زیکا هرجا که ناقلین و میزبان های مناسب حضور داشته باشند موجب بروز بیماری های عفونی و مسری می شوند. هدف این تحقیق، استفاده از سیستم مدل سازی محیطی و انتقال عامل زیستی (Bio TEMS) برای تعیین پتانسیل گونه آئدس آلوده شده با آربوویروس انتشار یافته در جنوب شرقی ایران در منطقه چابهار است. در این پژوهش برای بررسی اطلاعات جغرافیایی و تحلیل داده ها، نرم افزار آنالیز جغرافیایی ArcGIS، نرم افزار Statistica و سیستم Bio TEMS بکار رفته اند. Bio TEMS چندصد عامل زنده و غیرزنده را برای ایجاد خطر و ارزیابی آسیب پذیری برای عوامل زیستی و بروز بیماری های   عفونی و مسری بکار می برد. خروجی Bio TEMS با استفاده از مدل های پیشگویانه منتشر شده و اطلاعات جمع آوری شده از گونه آئدس در ایران مورد تایید واقع شد.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها