ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


و خدا به سلیمان دانش اعطا کردو خدا به سلیمان دانش اعطا کرد
عنوان توضیحات
و خدا به سلیمان دانش اعطا کرد
جمع کل


The biblical text accords a great deal of attention to King Solomon’s personal abilities and governmental power. Solomon was described as a judge, poet, constructor and the wisest of all people in the Ancient Near East and Egypt. The current study discusses the interpretation of the midrashim that show how Solomon’s wisdom was manifested in his considerable knowledge of ornithomancy, that is, divination using birds, a practice that was considered as an important wisdom in the ancient world because of its practical applications, particularly in the military sphere. It seems that Solomon’s portrayal as a magician is intended and aimed at emphasising his abilities and his impressive character. Moreover, it may have had the purpose of disproving the conception of Solomon as inferior to his surroundings in this respect and the idea that he or his kingdom could be controlled by nations that command this type of wisdom.
متون مقدس توجه بسیار زیادی به توانایی های شخصی و قدرت حکومتی پادشاه سلیمان (سلیمان نبی) می‌کنند. سلیمان به عنوان قاضی، شاع، سازنده و عاقلترین مردم شرق نزدیک و مصر باستان توصیف شده است. مقالهی حاضر، به بحث درباره ی تفسیر میدرشیم (تفسیر کتاب مقدس یهود) می‌پردازد و نشان می‌دهد، که دانش قابل توجه‌ی سلیمان در پرنده شناسی و غیب‌گویی به وسیله پرندگان چگونه نشان داده شده است. این عمل، به خاطر کاربردهای عملی‌اش خصوصا در حیطه نظامی، به عنوان دانشی مهم در دنیای قدیم در نظر گرفته شده است. به نظر میرسد که تصویر کردن سلیمان به عنوان جادوگر جهت تاکید بر تواناییها و شخصیت موثر او بوده است. افزون بر این، ممکن است هدف از آن، رد کردن مفهوم سلیمان به عنوان زیردست نسبت به محیطش به این علت باشد که شخص او و حکومتش، توسط ملتهایی که با این نوع دانش فرماندهی می‌کنند، کنترل شده باشند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط