ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


ویژگی های الکتروفیزیولوژیکی در اختلال شخصیت افسردهویژگی های الکتروفیزیولوژیکی در اختلال شخصیت افسرده


Abstract
This study aimed to investigate the neurophysiological characteristics of young people with depressive personality disorder using event-related potentials (ERP). To explore the effects of visual-emotional words on ERP, mainly N350, we recruited 19 individuals with a depressive personality disorder and 10 healthy controls. ERP were recorded while the subjects took decisions on target words that were classified into three categories: emotionally positive, negative, and neutral. The ERP signals were then separately averaged according to the subjects’ classifications. Data analysis showed that the amplitude of N350 was larger in response to positive and negative words than to neutral words. The latency of N350 was longer in negative words, in contrast with positive and neutral words. However, no difference was found between the two groups. These results suggest that neurophysiological characteristics of young people with a depressive personality disorder in visual-emotional word processing have not yet been influenced by their personality traits. To some extent, N350 reflected semantic processes and was not sensitive to participants’ mood state.
چکیده
این تحقیق با هدف بررسی ویژگی های نورفیزیولوژیکی قشر جوانِ مبتلا به اختلال افسردگی با استفاده از پتانسیل های مربوط به رویداد صورت گرفت. ما از 19 شخص مبتلا به این اختلال و 10 فرد از گروه کنترل جهت بررسی تاثیر واژگان هیجانی – بصری بر ERP، غالبا بر مولفه N350، استفاده کردیم. واژگان در این تحقیق از لحاظ عاطفی به سه دسته ی مثبت، منفی و خنثی تقسیم می­شوند. زمانی که افراد در حال فکر درباره­ی انتخاب واژه بودند، ERP ثبت شد و سپس سیگنال­های آن بر اساس طبقه بندی افراد، بطور جداگانه بررسی شد. طبق تجزیه و تحلیل داده ها، دامنه یکی از مولفه های سیگنال ERP به نام N350، در واکنش به کلمات مثبت و منفی نسبت به واژگان خنثی بزرگتر و نهفتگی آن در واکنش به واژگان منفی نسبت به واژگان مثبت و خنثی بیشتر بود؛ با این حال هیچ تفاوتی بین گروه کنترل و گروه افسرده مشاهده نشد. این نتایج حاکی از آن است که پردازش واژگان هیجانی _ بصری در قشر جوان مبتلا به افسردگی، هنوز تحت تاثیر ویژگی های نورفیزیولوژیکی­شان قرار نگرفته است؛ بدین معنا که مولفه N350، منعکس کننده فرآیندهای معنایی می­باشد و وضعیت روانی شخص در آن بی تاثیر است.
 
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها