ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


هماهنگی تولید دانه زیاد و راندمان مصرف نیتروژن بالا در سینک بزرگ و ظرفیت منبع پس از دوره هدینگ در برنجهماهنگی تولید دانه زیاد و راندمان مصرف نیتروژن بالا در سینک بزرگ و ظرفیت منبع پس از دوره هدینگ در برنج
عنوان توضیحات
هماهنگی تولید دانه زیاد و راندمان مصرف نیتروژن بالا در سینک بزرگ و ظرفیت منبع پس از دوره هدینگ در برنج افزایش تولید محصولات زراعی برای حفظ ایمنی غذایی، ضمن کاهش اثرات زیست محیطی کشاورزی، چالش دوگانه ای است که انسان در آینده با آنها روبرو خواهد بود. بعلاوه این هدف باید تحت شرایط تغییرات آب و هوایی محقق شود.بنابراین هدف سنتی به دنبال تولید فوق العاده زیاد محصول بودن با هدف دستیابی به محصول زیاد، کیفیت عالی، راندمان بالا، سازگار با محیط زیست، و ایمنی مواد غذایی بطور همزمان در آغاز قرن 21، جایگزین شده است.سال انتشار 2019
Coordination of high grain yield and high nitrogen use efficiency through large sink size and high post-heading source capacity in rice Increasing crop production to maintain food security while reducing agriculture’s environmental impacts is the dual challenges that human is facing in the future. Moreover, this objective has to be realized under the condition of changing climate. Hence the traditional goal of pursuing super-high yield has been replaced by achieving high yield, high quality, high efficiency, environmentfriendly, and food safety simultaneously at the beginning of 21st century. دانلود
جمع کل


ABSTRACT
Breeding green varieties that have high yield potential and require less resource input is the ideal way to cope with the challenges that human is facing with respect to food security and environmental pollution. However, few studies have focused on how high yield and high resource use efficiency is coordinated in rice (Oryza sativa L.). Here three varieties with different sink size, namely Yongyou4949 (YY4949) with large sink size, Yangliangyou6 (YLY6) with medium sink size, and Huanghuazhan (HHZ) with small sink size, were used in field and pot experiments in 2015–2017. The objective was to examine how enlarged sink size coordinate high yield and high nitrogen (N) use efficiency (NUE). It was found that YY4949 produced a grain yield of 9.60-11.79 t ha-1 in 2015–2017, which was higher than that of YLY6 by 0.3-1.75 t ha-1, and that of HHZ by 1.3-2.18 t ha-1. N use efficiency for grain production (NUEg) of YY4949 reached 47.7-58.3 kg kg-1 depending on the weather condition, which was 5.3–12.8% higher than that of YLY6 and 15.8–20.7% higher than that of HHZ. The concomitantly higher grain yield and NUEg of YY4949 were due to: (1) higher efficiency of spikelet production in respect of dry matter, N, accumulated temperature and radiation; (2) higher biomass production and N accumulation after flowering; (3) higher RUE after flowering due to the better canopy structure. In conclusion, rice breeding in the future should continue to enlarge the sink size especially through the improvement in production efficiency of sink size, while simultaneously increase the post-heading biomass production capacity.

Keywords: Grain yield, N use efficiency, Sink size, Large panicle,Rice

 
ترجمه چکیده مقاله تخصصی با موضوع، هماهنگی تولید دانه زیاد و راندمان مصرف نیتروژن بالا در سینک بزرگ و ظرفیت منبع پس از دوره هدینگ در برنج
پرورش ارقام گیاهان سبز که محصول زیادی داشته و به منبع کمی نیاز داشته باشند روش ایده آلی برای مقابله با چالش هایی است که انسان با توجه به ایمنی مواد غذایی و آلودگی محیط زیست با آنها روبروست. اگرچه تعداد کمی از مطالعات بر چگونگی هماهنگی محصول زیاد و راندمان مصرف منبع در برنج متمرکز شده اند (اوریا ساتیوا ال). در اینجا سه رقم با اندازه سینک متفاوت، با نام های یونجیو 4949 (4949YY) با سینک بزرگ، یانگ لیانگیو 6 (6YLY) با سینک متوسط، و هانگ هوازان (HHZ) با سینک کوچک، در آزمایشات انجام شده طی سال های 2015 تا 2017، در زمین و گلدان در نظر گرفته شده اند. هدف این آزمایشات بررسی نحوه هماهنگی افزایش اندازه سینک با تولید زیاد محصول و راندمان مصرف نیتروژن (N) بالا (NUE) در سال های 2017-2015 بود. در این آزمایشات مشخص شده بود که 4949YYدر 2017-2015 باعث تولید دانه 79/11-60/9 تن در هکتار شد که بلندتر از دانه های تولید شده بوسیله 6YLY با 75/1- 3/0 تن در هکتار، و دانه های تولید شده بوسیله HHZ با 18/2-3/1 تن در هکتار بودند. راندمان مصرف N برای تولید دانه (NUEg) بسته به شرایط آب و هوایی با kg kg-1 3/ 58 - 7/48 رسید، که %8/12-3/5 نسبت به راندمان در 6YLY و %7/20-8/15 نسبت به راندمان در HHZ بیشتر بود.تولید دانه های بلندتر و NUEg برای 4949YY ناشی از: (1) راندمان بالاتر تولید سنبله نسبت به ماده خشک، N، دمای تجمع یافته و تابش؛ (2) تولید بیوماس بیشتر و تجمع N پس از گل دهی؛ (3) RUE بالاتر پس از گل دهی به دلیل ساختار سایبان بهتر بود. در نتیجه، برای تولید برنج در آینده باید اندازه سینک را بویژه از طریق اصلاح راندمان تولید اندازه سینک افزایش داد، و در عین حال ظرفیت تولید بیوماس پست هدینگ را بالاتر ببرد.

کلمات کلیدی: تولید دانه، راندمان مصرف نیتروژن، اندازه سینک، آرایش خوشه ای بزرگ، برنج
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط