ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


نگرش دانشجویان مسیحی نسبت به جنسیت با ایجاد آموزه های رایج دینی در شرایط پسا فمینیستینگرش دانشجویان مسیحی نسبت به جنسیت با ایجاد آموزه های رایج دینی در شرایط پسا فمینیستی
عنوان توضیحات
نگرش دانشجویان مسیحی نسبت به جنسیت با ایجاد آموزه های رایج دینی در شرایط پسا فمینیستی دانشجویان مسیحی، آموزه های دینی رایجی ایجاد می کنند که منابع مذهبی را با سایر منابع اجتماعی ادغام می کند که منجر به تنوع در مساوات طلبی و تفاسیر محافظه کارانه می شود
جمع کل


This article explores how religion shapes approaches to gender amongst university students in the United Kingdom, focusing on how attitudes about gender interact with their Christian identities. Drawing from 68 semi-structured interviews conducted at five universities, the article identifies three main approaches Christian students adopt when asked how faith affects their views on gender: the individualized approach, the egalitarian approach and the conservative approach. The article outlines the permutations of these approaches, showing their points of similarity and difference, and argues that feminism, biological essentialism and notions of reasonableness or “cultural common sense” feature in all three, being integral to the gender discourse of “post-feminist” UK society. The article argues that religion functions as a resource in Christian students’ gender attitudes, alongside other resources such as friends or family, and is deployed to justify both egalitarianism and gender conservatism. Christian students are constructing “everyday theologies” that integrate religious resources with other social resources, generating divergent egalitarian and conservative interpretations, mirroring patterns in “post-feminist” UK society more generally.
این مقاله با تمرکز بر چگونگی تعامل نگرش های جنسیتی با هویت های مسیحی برگرفته از 68 مصاحبه ی نیمه ساختار یافته از 5 دانشگاه، چگونگی شکل گیری رویکردهای جنسیتی در میان دانشجویان دانشگاه های انگلستان توسط مذهب را مورد بررسی قرار می دهد. مقاله حاضر سه رویکرد اصلی دنشجویان شامل: "رویکردهای شخصی سازی شده، مساوات طلب و محافظه کار" را در قبال این سوال که: "تاثیر عقاید دینی آنها بر دیدگاه های جنسیتی چگونه است؟" شناسایی می کند. همچنین این مقاله با نشان دادن شباهت ها و تفاوت های رویکردهای فوق به طرح مجموعه ای از آنها می پردازد و بحث می کند که فمینیسم، ذات گرایی بیولوژیک و مفاهیم عقلانیت یا ویژگی "احساس مشترک فرهنگی" موجود در این سه، در رویکردهای جنسیتی "پسافمینیست" جامعه ی بریتانیا اهمیت یافته است. این مقاله در مورد گسترش کارکردهای مذهبی بعنوان منبع نگرش جنسیتی دانشجویان مسیحی در کنار دیگر منابع مانند دوستان یا خانواده برای توجیه مساوات طلبی و محافظه کاری جنسیتی نیز بحث می نماید. دانشجویان مسیحی در حال ایجاد "آموزه های رایج دینی" هستند که با خلق تفاسیر گوناگون درباره ی برابری و محافظه کاری، منابع دینی را در منابع اجتماعی ادغام می کند که بطور کلی نشان دهنده ی الگوها در جامعه ی پسا فمینیست انگلستان است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط