ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


نقش میانجیگری وضعیت روابط کارکنان در ارتباط بین HRM استراتژیک و عملکرد سازمانی در بانک های چینینقش میانجیگری وضعیت روابط کارکنان در ارتباط بین HRM  استراتژیک و عملکرد سازمانی در بانک های چینی
عنوان توضیحات
The mediating role of the employee relations climate in the relationship between strategic HRM and organizational performance in Chinese banks این مقاله درخصوص مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش میانجیگری روابط کارکنان بحث می کند و برای تمام شاخه های مختلف رشته مدیریت مناسب می باشد. این مقاله در سال 2017 منتظر شده است. دانلود
نقش میانجیگری وضعیت روابط کارکنان در ارتباط بین HRM استراتژیک و عملکرد سازمانی در بانک های چینی این مقاله درخصوص مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش میانجیگری روابط کارکنان بحث می کند و برای تمام شاخه های مختلف رشته مدیریت مناسب می باشد. این مقاله در سال 2017 منتظر شده است.
جمع کل


Abstract
In today’s business environment, establishing a positive climate is becoming increasingly important for organizational growth and performance. A positive employee relations climate creates a social atmosphere, which encourages high employee involvement and an employee-centered culture. In response, employees feel comfortable and contribute positively to organizational performance. Given the intensity of competition in the service industry, banks must understand how the employee relations climate and HRM practices affect organizational performance. Banks also need to know which employee relations climate best meets the needs of the organization. Accordingly, this study examined the way the employee relations climate mediates the relationship between strategic HRM practices and organizational performance in Chinese banks. Senior employees of Chinese banks based in Shanghai provided data by responding to a survey questionnaire. CFA and SEM in AMOS 18 were used to test the hypotheses and evaluate measurement validity. The results indicate that strategic HRM has a significant positive relationship with operational performance. In addition, the employee relations climate was found to mediate the relationship between strategic HRM and organizational performance. Cross-sectional data, a restricted target sample (i.e., bank employees), and a restricted target area (i.e., Shanghai) are limitations of this study. In addition, the dimensions of organizational performance were not identified in detail. Finally, the hypothesized relationship was explored only for a specific sector (i.e., the banking sector).
چکیده
در شرایط تجاری امروز، ایجاد یک فضای مثبت برای رشد و عملکرد سازمانی بسیار مهم است. فضای مثبت در روابط کارکنان، نوعی جو اجتماعی را ایجاد می کند، که ترغیب کننده مشارکت کارکنان و فرهنگ کارمند محور است. در نتیجه، کارمندان احساس راحتی می کنند و در عملکرد سازمانی نقش مثبتی دارند. با توجه به شدت رقابت در صنعت خدمات، بانکها باید بدانند که جو روابط کارکنان و شیوه های مدیریت منابع انسانی چطور بر عملکرد سازمان تأثیر می گذارد. بانکها همچنین باید بدانند که در کدام فضا روابط کارمندان به بهترین وجه پاسخگوی نیازهای سازمان است. بنابراین، تحقیق پیش رو به  بررسی چگونگی میانجیگری ارتباط بین شیوه های  HRM استراتژیک و عملکرد سازمانی بانک های چین در راستای جو حاکم بر روابط کارکنان پرداخته است.  کارمندان ارشد بانکهای چینی مستقر در شانگهای با پاسخ دادن به   پرسشنامه نظرسنجی داده هایی را ارائه کردند.CFA و SEM در AMOS 18 برای بررسی فرضیه ها و ارزیابی صحت اندازه گیری آن ها استفاده شده اند. نتایج نشان می دهد که  استراتژی مدیریت منابع انسانی با عملکرد موثررابطه خیلی مثبتی دارد. علاوه بر این، وضعیت روابط کارکنان واسطه روابط بین استراتژی مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی شناخته شده است. محدودیت های این بررسی شامل داده های مقطعی، یک نمونه هدف محدود (یعنی کارمندان بانک) و یک منطقه هدف محدود (یعنی شانگهای) هستند. علاوه بر این، ابعاد عملکرد سازمانی با جزئیات کامل مشخص نشده است. در نهایت، رابطه مفروض تنها برای یک بخش خاص (یعنی بخش بانکی) مورد بررسی قرار گرفته است.
 
 
 
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط