ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


نقش فناوری در پیشرفت علمی و اطمینان از مدیریت آسم در بین کارکنان مدرسهنقش فناوری در پیشرفت علمی و اطمینان از مدیریت آسم در بین کارکنان مدرسه
عنوان توضیحات
نقش فناوری در پیشرفت علمی و اطمینان از مدیریت آسم در بین کارکنان مدرسه
جمع کل


Asthma is the most common chronic disease of childhood associated with frequent emergency department and unscheduled physician visits resulting in school absenteeism and academic underperformance. Australia has a high prevalence of pediatric asthma compared to other high-income countries with one in 10 school-aged children having a current diagnosis of asthma. Optimal management of asthma is dependent on carers understanding the pathophysiology of asthma, their ability to recognize early warning signs of poorly controlled asthma and an asthma attack and instituting appropriate asthma first aid.
آسم رایجترین بیماری مزمن مشترک دوران کودکی است که  با رفت و آمد زیاد بخش اورژانس و ویزیت های برنامه ریزی نشده پزشک همراه است و نتیجه آن عدم حضور در مدرسه و کاهش کارایی علمی است. آسم کودکان در استرالیا در مقایسه با سایر کشورهای با درآمد بالا رواج بیشتری دارد. از هر 10 کودک مدرسه ای یک نفر تشخیص آسم دارد. مدیریت مطلوب آسم به درک مراقبان آسیب شناسی آسم، توانایی آنها در تشخیص زود هنگام علائم هشداردهنده آسم ضعیف کنترل شده و حملات آسم و ایجاد کمکهای اولیه مناسب آن وابسته است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط