ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مکانیک کوانتوم علم است یا آفرینش باوریمکانیک کوانتوم  علم است یا آفرینش باوری
عنوان توضیحات
مکانیک کوانتوم علم است یا آفرینش باوری بخش غالب فیزیک مدرن یعنی مکانیک کوانتوم آفرینش باوری است و در اصل علم نیست
جمع کل


I revisit the reply of Bohr to Einstein. Bohr’s implication that there are no causes in atomic scale systems is, as a closer analysis reveals, not in line with the Copenhagen interpretation since it would contain a statement about reality. What Bohr should have written is that there are no causes in mathematics, which is universally acknowledged. The law of causality requires physical effects to be due to physical causes. For this reason any theoretical model which replaces physical causes by mathematical objects is creationism, that is, it creates physical objects out of mathematical elements. I show that this is the case for most of quantum mechanics.
من جواب بور به انیشتن را باز بینی می کنم و طبق تحلیل من، دلیلِ بور مبنی بر عدم وجود علت در سیستم های مقیاس اتمی، منطبق بر تفسیر گوپنهاگی نیست زیرا در این تفسیر، بیانی درباره ی واقعیت وجود دارد. در واقع بور نبود علت در ریاضیات را بیان کرده است موضوعی که همگان به آن اذعان دارند. مطابق با قانون علّیت، دلایل فیزیکی عاملِ وجود پدیده های فیزیکی هستند. به همین دلیل، هر مدل نظری که ابزار ریاضی را جایگزین دلیل فیزیکی کند، آفرینش باوری، به معنی خلق ابزار فیزیکی از عناصر ریاضی است و من وجود آفرینش باوری را در اکثر مطالب مکانیک کوانتوم نشان می دهم.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط