ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مناسک ازدواج شیعه: کربلا به عنوان lieux de mémoire در لندنمناسک ازدواج شیعه: کربلا به عنوان lieux de mémoire در لندن
عنوان توضیحات
ازدواج مسلمانان- اسلام شیعی- سفره-lieux de mémoire - حافظه جمعی
جمع کل


Muslim marriages have gained much attention in public debates and academic research. This article examines marriage practices among displaced Iraqi Shia migrants in the UK. Only a few studies have examined this group and fewer by investigating their marriage practices as a wayto preserve their religious and cultural memory (Halbwachs 1992). The article is based on Pierre Nora’s concept of lieux de mémoire, which refers to spaces, objects or events that have a significant meaning to a particular groups’ collective memory (Nora 1989, 1996). I argue in this paper that the transnational aspects of cultural memory expressed in Shia marriage practices such as rituals, images, and objects among the Iraqi Twelver Shia women in the UK can be regarded as examples of transnational Shia lieux de mémoire. These marriage practices, although appropriated for various personal, social, and religious memories outside of any national framework, are still highly politicized. The article focuses on the practice of sofrat al-‘aqd (for short sofra) that provides women with the ability to articulate their religious and social identity through material objects placed on the sofra that act as women’s transnational Shia lieux de mémoire.
ازدواج مسلمانان در جوامع عمومی و پژوهش های دانشگاهی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این مقاله مناسک ازدواج مهاجران شیعه ی عراقی در بریتانیا را مورد بررسی قرار میدهد. تا به حال تحقیقات اندکی به مطالعه این گروه پرداخته و تعداد کمتری مناسک ازدواج آن ها را به عنوان راهی برای حفظ حافظه فرهنگی ومذهبیشان مورد بررسی قرار داده اند (Halbwachs 1992). این مقاله برمبنای نظریه lieux de mémoire ی پییر نورا نوشته شده و این نظریه به هر مکان، شی و یا حادثه ای اشاره میکند که در حافظه جمعی گروه خاصی دارای معنای بااهمیتی است (Nora 1989, 1996). در این تحقیق هم چنین استدلال شده است که جنبه های فراملیتی حافظه فرهنگی که در مناسک ازدواج شیعیان مانند تشریفات مذهبی، تصاویر و اشیای مورد استفاده بانوان شیعه ی دوازده امامی عراقی در بریتانیا نمود پیدا میکنند میتوانند به عنوان مثال هایی از lieux de mémoire ی فراملی شیعه تلقی شود. گرچه این مناسک، درخور جایگاه فردی، اجتماعی و مذهبی فرد و خارج از هرگونه چهارچوب ملی است اما با این حال دارای جنبه های سیاسی زیادی است. تمرکز این مقاله بر رسم سفره ی عقد (به اختصار سفره) است که بانوان را قادر میسازد هویت اجتماعی و مذهبی خود را از طریق اشیائی که در سفره گذاشته میشوند و به عنوان lieux de mémoire ی فراملیتی بانوان شیعه عمل میکنند، به نمایش بگذارند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط