ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مقایسه دیدگاه هایدگر و ملاصدرا درباره متافیزیکمقایسه دیدگاه هایدگر و ملاصدرا درباره متافیزیک
عنوان توضیحات
مقایسه دیدگاه هایدگر و ملاصدرا درباره متافیزیک
جمع کل


the aim of the present study is to analyze the general outlook of Heidegger and Mullā Ṣadrā with regard to the meaning of metaphysics, occupying as it does a central position in their respective philosophies. it should first be made clear that “metaphysics” refers to first Philosophy or the scientia divina (al-ḥikma al-ilāhiyya) in the philosophical system of Ṣadrā.1 the English word “metaphysics” can be traced back to its etymological source in the greek plural noun-phrase ta meta ta phusika (that which is beyond nature), which became metaphysica in Medieval latin. the word was used both as a title for aristotle’s seminal work Metaphysics and as the name of the “science” that was its subject matter. the term for metaphysics in every modern European language (french: la métaphysique; german: Die Metaphysik; spanish: la metafisica) is an adaptation of the latin word to the orthographic and phonetic requirements of that language.2 although in the arabic tradition the word metaphysics is rendered mā ba‘da al-ṭabī‘a (that which is beyond/after nature), in reality it means “the science of divine affairs.” However, unlike arabic, the European words (including English) derived from metaphysica are free from any such internal indications of their meaning. What is important to note in all this is that both Heidegger and Ṣadrā inherited the common historical meaning of the word “metaphysics” as it had been developed in the aristotelian tradition. second, the meaning of metaphysics can be understood in the sense of its subject matter, method, issues and important questions, and goals, all of which ultimately determine the general outlook of any given philosophical system.
 
هدف مقاله حاضر، بررسی دیدگاه کلی هایدگر و ملاصدرا نسبت به معنای متافیزیک است که در فلسفه آنها جایگاه محوری دارد. ابتدا باید روشن گردد که «متافیزیک» در نظام فلسفی ملاصدرا، به فلسفه اولی یا الحکمة الالهیة اشاره دارد. ریشه واژه انگلیسی metaphysics به منبع یونانی آن  ta meta ta phusika  که یک عبارت اسمی جمع است ( به معنی آنچه فراتر از طبیعت است)، برمیگردد. این کلمه در زبان لاتین میانه، به متافیزیک تبدیل شد. این واژه هم به عنوان نام کتاب اصلی ارسطو (متافیزیک) و هم به عنوان نام علمی که موضوع اصلی آن متافیزیک است، استفاده شده است. اصطلاح وضع شده برای متافیزیک در هر زبان اروپایی مدرنی برحسب انطباق کلمه لاتین آن با نیازهای آواشناختی و املایی آن زبان است. گرچه در سنت عربی، کلمه متافیزیک، به مابعدالطبیعه ترجمه شده ( یعنی آنچه فراتر/ بعد از طبیعت است)، در واقع مابعدالطبیعه به معنی علم به مسائل الهی است. هرچند برخلاف سنت عربی، واژه های اروپایی (از جمله انگلیسی) برگرفته از کلمه متافیزیک، از چنین دلالت های باطنی برخوردار نیستند. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولا هم هایدگر و هم ملاصدرا، وارث همان معنای تاریخی مشترک کلمه متافیزیک هستند که در فلسفه ارسطو شکل گرفته بود. دوم اینکه معنای متافیزیک را میتوان از جهات مختلفی مثل موضوع اصلی، روش ها، احکام و مسائل اساسی و نیز اهداف آن مورد شناخت قرار داد تا در نهایت، دیدگاه کلی همه نظام های فلسفی درباره متافیزیک مشخص شود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها