ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مطالعه کیفی مراقبت‌های اولیه با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه‌های والدین وقتی که فرزندانشان در دوره پیش‌دبستانی دچاره اضافه وزن می شوندمطالعه کیفی مراقبت‌های اولیه با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه‌های والدین وقتی که فرزندانشان در دوره پیش‌دبستانی دچاره اضافه وزن می شوند
عنوان توضیحات
مطالعه کیفی مراقبت‌های اولیه با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه‌های والدین وقتی که فرزندانشان در دوره پیش‌دبستانی دچاره اضافه وزن می شوند در دهه‌های گذشته و در بسیاری از کشورها به طرز چشمگیری اضافه‌وزن و مرض چاقیِ کودکان افزایش یافته است
جمع کل


Prevalence of overweight in children has increased significantly in many countries in the past decades. Few parents identify their own children as overweight, especially very young children. Motivating parents is difficult, and interventions to attain normal weight often fail. In-depth interviews were held with parents of 10 overweight children aged 2.5–5.5 years. Parents were recruited at well child clinics in rural parts of eastern Norway. Interviews were recorded digitally, transcribed verbatim and analysed thematically.
در چند دهه گذشته در بسیاری از کشورها اضافه وزن کودکان بطور قابل توجهی افزایش یافته است. تعداد معدودی از پدر و مادرها فرزندان خود را علیالخصوص در سنین خردسالی به عنوان فرد دارای به اضافهوزن معرفی میکنند. ایجاد انگیزه در والدین دشوار است، و مداخلات برای رسیدن به وزن طبیعی غالبا با شکست مواجه میشوددر بخش گردآوری اطلاعات از شیوه مصاحبه دقیق با 10 والدینِ کودکان مبتلا به اضافهوزن در سنین 2.5 تا 5.5 ساله استفاده شده است که در بخشهای روستایی نروژ شرقی عضو درمانگاههای کودک خوب شدند. این مصاحبهها ضبط شده و کلمه به کلمه پیادهسازی و به صورت موضوعی طبقهبندی شدند.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها