ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مطالعه اسلام و اندیشه های اقتصادی اسلام در چینمطالعه اسلام و اندیشه های اقتصادی اسلام در چین
عنوان توضیحات
مطالعه اسلام و اندیشه های اقتصادی اسلام در چین تا زمان سلسله مینگ اسلام به مدت تقریبا هزار سال در چین بوده است
جمع کل


Islam research in China has a relatively long history, to date, has made a more fruitful results. Islam Economic Thought is one important meaning of al-Shari‘ah. There have been many excellent researches from the Islamic world and Occident on this topic; Islam Economic Thought Research in China has relatively weak foundation and needs to play to its own strengths and learn from related researches from the Islamic world, the United States and Europe to better complement the study of Islam in China.
تحقیقات در مورد اسلام در چین دارای تاریخ نسبتا طولانی می باشد و تا به امروز نتایج چشمگیری بدست آورده است. اندیشه اقتصادی اسلامی یکی از معانی مهم شریعت به حساب می آید. تحقیقات عالی بسیاری از دنیای اسلام و غرب در رابطه با این موضوع انجام شده است. تحقیقات اندیشه اقتصادی اسلام در چین پایه نسبتا ضعیفی دارد و باید برنقاط قوت خودتکیه کند و برای تکمیل بهتر مطالعات اسلام در چین، از تحقیقات مرتبط دنیای اسلام و ایالات متحده و اروپا درس بیآموزد.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط