ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


مطالب آموزشی درباره ی ویروس آنفولانزامطالب آموزشی درباره ی ویروس آنفولانزا
عنوان توضیحات
مطالب آموزشی درباره ی ویروس آنفولانزا
جمع کل


To supplement a special edition of the journal Viruses, entitled “What’s New with Flu?”, influenza virus researchers have worked together to generate simple educational material to communicate their science to school students. Educational materials suitable for a range of ages are included, from coloring exercises for younger students through to explanations of cutting-edge science in straightforward language for older students. This article contains a handout with influenza facts, a coloring page, a glossary and word find and a connect-the-dots exercise explaining the ideas behind recently published scientific papers. Together, these materials are intended to make research on influenza viruses more accessible to students and teachers.
​محققان ویروس آنفولانزا برای تکمیل چاپ ویژه ای از مجله ی ویروس ها، با عنوان "چه خبر از آنفولانزا" برای تهیه ی مطالب آموزشی ساده جهت ارائه معلومات خود به دانشجویان با یکدیگر همکاری کرده اند. مطالب آموزشی مناسب برای رده های سنی مختلفی وجود دارد، ازجمله تمرین های رنگ آمیزی برای دانشجویان ترم پایین تر تا توضیحاتی درباره ی علوم پیشرفته به زبان ساده برای دانشجویان ترم های بالاتر. تمرینی در این مقاله وجود دارد که حاوی بروشوری درباره ی حقایق آنفولانزا، یک صفحه رنگ آمیزی، واژه نامه، کلمه یابی و تمرینی از اتصال نقاط است و ایده های مربوط به مقالات علمی اخیرا منتشر شده را توضیح می دهد. بعلاوه، هدف از این مطالب اینست که تحقیق درباره ی ویروس های آنفولانزا بیشتر در دسترس دانشجویان و استاتید قرار گیرد.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها