ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


لایحه سه طلاقه کردن در هند: زنان مسلمان قربانیان یا سوژه های سیاسی؟لایحه سه طلاقه کردن در هند:  زنان مسلمان قربانیان یا سوژه های سیاسی؟
عنوان توضیحات
لایحه سه طلاقه کردن در هند: زنان مسلمان قربانیان یا سوژه های سیاسی؟
جمع کل


The recent proposed Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill 2017 has raised the new issues, which were long due to Muslim women in India. It has not only criminalised the practice of instant tin talaq (divorce), but also signifies the government’s intervention in defining the notion of gender justice to Muslim women. Importantly, this development not only highlights an emerging Muslim women’s activism in India but also an articulation of gender justice from within the community. However, an array of criticisms is also sprouting up against the Bill from different corners of the community, including Muslim women’s groups. The article is an attempt to address the multiple facets of the Bill; it also argues that the talaq issue alone cannot constitute the core of gender justice rather the interplay of various factors like Hindutva, communal violence and the marginal location of the Muslim community needs to taken into account to understand Muslim women’s question in India.
لایحه اخیر پیشنهادی درمورد زنان مسلمان (حفاظت از حقوق در ازدواج) در سال 2017 مسائل جدیدی را مطرح کرده است، که تاریخچه ی طولانی میان زنان مسلمان هند دارد. لایحه نه تنها اجرای فوری سه طلاقه (طلاق) را جرم انگاری کرده است، بلکه مداخله دولت در تعریف مفهوم عدالت جنسیتی درمورد زنان مسلمان را نشان می دهد. مهمتر از آن، این دستاورد نه فقط نشان دهنده ی فعالیت رو به رشد زنان مسلمان در هند است، بلکه بیانگر مطالبه ی عدالت جنسیتی در بطن جامعه است. با این حال، دسته ای از انتقادات نیز علیه این لایحه از گوشه و کنار جامعه از جمله گروه هایی از زنان مسلمان مطرح می شود. این مقاله سعی می کند تا حقایق چندگانه این لایحه را بررسی کند؛ همچنین استدلال می کند که مسئله طلاق به تنهایی نمی تواند اساس عدالت جنسیتی را تشکیل دهد بلکه برای درک مسائل زنان مسلمان هند لازم است اثر متقابل فاکتورهای مختلفی مانند هندوتوا، خشونت جمعی و جایگاه حاشیه ای جامعه مسلمان مورد توجه قرار گیرد.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها