ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


قیاس دوحدی دین از نظر مارکس: پاسخی اسلامیقیاس دوحدی دین از نظر مارکس: پاسخی اسلامی
عنوان توضیحات
قیاس دوحدی دین از نظر مارکس: پاسخی اسلامی
جمع کل


Religious concepts of Karl Marx were reactionary and he considered religion as a tool in the hands of oppressors and further captions it as an essence of no individual and social value. His influence travelled with him and socialist philosophy took a new turn and started abolishing religious norms in order to build an all atheist culture. Marx linked religion with economy and financial prosperity and made it responsible for societal failure. This research initiative is based upon Marx’s writings and his sole contribution in the very right perspective of how he took the notion of religion? and strives to establish true position of religion as social phenomenon. The researcher focused to establish the fact that Marx’s criticism of religion was not the criticism of religion but the existing world where it is being implemented and practiced. This paper attempts to counter Marx’s religious confusions in the light of Islamic fundamentals and further tries to prove that Islam in its own capacity counters all the observations posed by Marx while referencing the word “religion”.
مفاهیم مذهبی کارل مارکس واکنشی است. وی دین را ابزاری در دست ظالمان و بلکه دارای ماهیتی بدون ارزش فردی و اجتماعی می دانست. تاثیر افکار او همه جا با وی همراه بود. فلسفه اجتماعی مرحله جدیدی را پشت سر گذراند و سعی در از بین بردن ارزش های دینی کرد تا یک فرهنگ کاملا الحادی به وجود آورد. مارکس دین را با اقتصاد و توسعه اقتصادی پیوند داد و آن را عامل ناکامی های اجتماعی می دانست. این مقاله بر اساس نوشته های مارکس به تحریر درآمده و به پاسخ به این مسئله می پردازد که دریافت مارکس از دین چه بود؟ هم چنین تلاش دارد جایگاه واقعی دین را به عنوان یک پدیده اجتماعی بیان کند. نگارنده در پی اثبات این مطلب است که انتقاد مارکس نسبت به دین در واقع نه انتقاد از دین، بلکه انتقاد از وضع موجودی بوده که دین نیز در آن حضور داشته و به آن عمل می شده است. این مقاله به کمک اصول بنیادی اسلامی در صدد پاسخ به شبهات مارکس نسبت به دین است و تلاش می کند تا اثبات نماید که اسلام ظرفیت پاسخ به تمامی چنین اشکالاتی را دارد.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها