ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


عنصر هنر اسلامی در طراحی داخلی مدرن بر اساس سه نظریه ی طراحیعنصر هنر اسلامی در طراحی داخلی مدرن بر اساس سه نظریه ی طراحی
عنوان توضیحات
طراحی داخلی، تفسیری، عنصر هنر اسلامی، هنجاری، انعکاسی
جمع کل


This paper discusses the three most prevalent elements of Islamic art that a r e
embedded in modern furniture. This study is isolated from three design thinking approaches. A
comparative study has been executed between three most apparent elements of Islamic art, which are arabesque, geometric and calligraphy. Those three types of design are applicable and relevant to modern furniture design nowadays. Therefore, the Islamic model was the paradigm in defining the furniture design character. The unstructured parameter within the appropriate method is a significant way of collecting the findings and usually used in the area of furniture design. The main results of this study are on how Islamic pattern is linked with the artistic design elements. The outcome of this investigation also contributes to a significant tendency in contemporary furniture design thinking solutions. Finally, this paper ends with discussions from three types of design thinking, which is the normative, reflective and hermeneutic design that collaborates with the current modern furniture design.
​مقاله حاضر در مورد ادغام سه عنصر متداول هنر اسلامی با لوازم مدرن منزل به گفتگو پرداخته و سه نظریه طراحی را به صورت جداگانه بررسی می کند. مطالعه ی مقایسه ای بین سه عنصر آشکار هنر اسلامی یعنی اسلیم، هندسه و خطاطی اجراشده است. امروزه این سه نوع طراحی قابل اجرا و مربوط به لوازم مدرن منزل هستند. بنابر این مدل اسلامی برای تعریف ویژگی طراحی داخلی الگوی مناسبی است.عامل بدون ساختار در روش مناسب راه قابل توجهی برای جمع آوری یافته هاست و معمولاً در زمینه طراحی لوازم داخلی استفاده میشود. هدف اصلی این مقاله بحث در مورد چگونگی پیوند بین الگوی اسلامی با عناصر  طراحی هنرمندانه است. نتیجه ی این تحقیق همچنین به یک گرایش قابل توجه در راه حل های تفکر طراحی مدرن کمک میکند. در پایان مقاله به بحث در مورد سه نوع نظریه ی طراحی یعنی طراحی هنجاری، انعکاسی و  تفسیری که با طراحی مدرن لوازم منزل در تعاملند میپردازیم.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط