ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


طرح جامع آموزش کار آفرینیطرح جامع آموزش کار آفرینی
عنوان توضیحات
طرح جامع آموزش کار آفرینی
جمع کل


Entrepreneurship has revealed a new way of considering learning in educational institutions; but it presents a challenge to most schools. Entrepreneurial learning is asking the teachers to allow pupils to see new possibilities, take initiatives and be self-directed. However, this is difficult for teachers, since they are used to being in control of the teaching and are fixated on conventional curricula, teaching methods, use of knowledge, teaching styles, teacher-student relations, culture, habitat and assessments [1]. In entrepreneurship education, we tend to have a single focus, e.g. ‘motivation’, ‘self-directed learning’, ‘learning goals’ etc., but maybe we need to broaden our focus and look at the bigger picture. The main question in this paper is: how can we understand the challenge that entrepreneurial learning poses to the teacher’s role and the learning culture in schools and additionally, how can we develop entrepreneurial education that meets these challenges? The paper refers to our research in a public school. Based on this research and additional literature review we suggest adding a design approach to entrepreneurship education. Additionally, we present a design approach that also takes the student’s personal and inner focus into account.
​کارآفرینی شیوۀ نوینی را برای یادگیری در موسسات آموزشی مورد توجه قرار داده است. اگرچه این شیوه چالشی را برای اغلب مدارس به همراه دارد، اما در شیوه یادگیری کارآفرینی، از معلمان خواسته میشود تا اجازه دهند که دانش آموزان خودشان برای کشف استعدادها و فرصت های جدید، ابتکار عمل را به دست گیرند، این شیوه در هر صورت برای معلمان دشواری هایی را به همراه دارد، زیرا تا پیش از این، کنترل و تمرکز بر تدریس به دست معلمان بود. روش تدریس؛ بهره وری از دانش؛ شیوه تدریش؛ روابط معلم - دانش آموزی؛ فرهنگ؛ محل زندگی و ارزیابی ها، که همیشه به شیوهای ثابت صورت میگرفت و حالا تغییر این شیوه برای معلمین از هر جهت دشوار بود. در آموزش کارآفرینی تمایل ما بر این است که بر یک موضوع تمرکز کنیم. به عنوان مثال: تمرکز بر انگیزه؛ خودفراگیری اهداف؛ اهداف یادگیری وغیره ...، اما شاید بهتر باشد دایره تمرکز خود را گسترش دهیم و آن را در چشماندازی وسیعتر بنگریم. در خصوص  یادگیری کارآفرینی، میان نقش معلم و فرهنگ یادگیری، چالشی مطرح شده است؛ سوال اصلی این است که چگونه می توان به درک بهتری از این چالش رسید؟ و چگونه می توان آموزش کارآفرینی را توسعه داد؟ این مقاله بر اساس پژوهشی در یک مدرسه دولتی و با مرور ادبیات، صورت گرفته است؛ پیشنهاد ما در این زمینه، افزودن طرحی است با رویکرد آموزش کارآفرینی؛ به علاوه در این طرح، بر تمرکزِ درونی و فردی دانش آموزان تاکید شده است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها