ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


سندرم گلدن هار با مننگوانسفالوسل در ناحیه ی اکسی پوتسندرم گلدن هار با مننگوانسفالوسل در ناحیه ی اکسی پوت
عنوان توضیحات
سندرم گلدن هار با مننگوانسفالوسل در ناحیه ی اکسی پوت
جمع کل


A 7-year-old male patient reported in our neurosurgery OPD with chief complaints of swelling in occipital region. The swelling was gradually increasing in size as per history given by patient’s attendant. Antenatal and birth history was uneventful. Developmental milestones were normal. Ear examination showed left sided pre auricular tag. Hearing was normal. Eye examination showed right eye limbal dermoid. Limbs examination showed syndactyly of 5th finger. Cardiovascular, respiratory and oral examination was normal. His height and weight were within normal limit. Chest X-ray was normal. Skeletal survey did not show any vertebral deformities. The karyotype was normal. The MRI brain showed a defect of size 1.3 cm in the occipital region through which cerebellum was seen herniating. The mass was surrounded by hypodense collection with multiple thickened septae within suggestive of CSF collection with thickened meninges. Patient underwent surgery and cystic portion was removed, with preservation of the occipital and cerebellar parenchyma and closure of defect was done. Patient responded well that there were no post operative complications and child was discharged on the 10th postoperative day. Hence, based on clinical and radiographic findings, a diagnosis of Goldenhar syndrome was made.
پسری هفت ساله با شکایت تورم ناحیه ی اکسی پوت در بخش نوروسرجری ما گزارش شد. به گفته ی همراه بیمار، تورم به تدریج دچار افزایش سایز شده بود . در تاریخچه قبل و حین تولد موردی را گزارش نمی کرد. مراحل تکاملی نرمال بود. در معاینه ی گوش سمت چپ یک زائده ی پره اوریکولار مشاهده شد. شنوایی نرمال بود. در معاینه ی چشم راست درمویید لیمبال مشاهده شد. در معاینه ی اندام ها سین داکتیلی انگشت پنجم داشت. معاینات کاردیووسکولار، تنفسی و دهان نرمال بود. قد و وزن در محدوده ی نرمال قرار داشت. رادیوگرافی قفسه سینه نرمال بود. بررسی اسکلتی هیچ دفورمیتی در مهره ها نشان نداد. کاریوتایپ نرمال بود. در ام آرآی مغز در ناحیه ی اکسی پوت نقصی  به سایز 1.3 سانتی متر وجود داشت که از طریق آن هرنی مخچه مشاهده می شد. توده ای احاطه شده با تجمع هایپودنس با سپتاهای ضخیم متعدد مشاهده می شد که به تجمع CSF با مننژهای ضخیم شده اشاره داشت. بیمار تحت جراحی قرار گرفت و ناحیه کیستیک برداشته شد و شکاف همراه با محافظت از پارانشیم مخچه ای و اکسی پوت، بسته شد. بیمار بعد از عمل جراحی هیچ شکایتی نداشت و روز دهم بعد از عمل جراحی با حال خوب از بیمارستان مرخص شد. بنابراین با کمک یافته های کلینیکی و رادیوگرافیکی سندرم گلدن هار تشخیص داده شد.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط