ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


سرکوب آنزیم ساکارز سنتاز بر علامت دهی اکسین و مورفولوژی برگ گوجه فرنگی تاثیر می گذاردسرکوب آنزیم ساکارز سنتاز بر علامت دهی اکسین و مورفولوژی برگ گوجه فرنگی تاثیر می گذارد
عنوان توضیحات
تاثیر سرکوب آنزیم ساکارز سنتاز بر علامت دهی اکسین و مورفولوژی برگ گوجه فرنگی
جمع کل


آنزیم های متابولیکی (سوخت و ساز) نقش های بسزایی در نمو گیاهان دارند. ساکارز سنتاز (SUS) یکی از دو خانواده آنزیمی درگیر در کلواژ (شکستن) ساکارز در گیاهان است. در گوجه فرنگی شش ژن SUS کشف شده است. ما در این تحقیق گوجه فرنگی های ترانس ژنیک را با سرکوب RNAi ژن های SISUS1، SISUS3 و SISUS4 پرورش دادیم. نژاد ترانس ژنیک مستقل با سرکوب RNAi بیش از یک ژن SUS، اثرات مورفولوژیکی در لپه ها و ساختار برگ هایشان نشان دادند، ولی بر سطوح کربوهیدرات اثرات چشمگیری بروز ندادند، که این بیانگر این است که SUS، علاوه بر عملکرد متابولیکی، عملکرد رشدی هم دارد. نوک انشعابات گونه های ترانس ژنیک بیان بالای JAGGED (JAG) و پروتئین انتقال دهنده اکسین PIN1 را نشان داد. در یک هیبرید SUS-RNAi / ناقل گداز PIN1-GFP، الگوهای PIN1-GFP حین رشد برگ ها (در مقایسه با گیاهان کنترلی) تغییر داده شدند تا نشان دهیم که سرکوب SISUS علامت دهی اکسین را تغییر می دهد. این نتایج نقش های ممکن برای SUS در تنظیم رشد گیاه و مورفولوژی برگ ها را در ارتباط با مسیر علامت دهی اکسین ارائه می دهند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها