ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


زمان استفاده از مکمل های اسید فولیک در بارداری و پیامد های آن بر بیماری های آلرژیک کودکیزمان استفاده از مکمل های اسید فولیک در بارداری و پیامد های آن بر بیماری های آلرژیک کودکی
عنوان توضیحات
زمان استفاده از مکمل های اسید فولیک در بارداری و پیامد های آن بر بیماری های آلرژیک کودکی
جمع کل


Since the early 1990s, maternal folic acid supplementation has been recommended prior to and during the first trimester of pregnancy, to reduce the risk of infant neural tube defects. In addition, many countries have also implemented the folic acid fortification of staple foods, in order to promote sufficient intakes amongst women of a childbearing age, based on concerns surrounding variable dietary and supplementation practices. As many women continue to take folic acid supplements beyond the recommended first trimester, there has been an overall increase in folate intakes, particularly in countries with mandatory fortification. This has raised questions on the consequences for the developing fetus, given that folic acid, a methyl donor, has the potential to epigenetically modify gene expression. In animal studies, folic acid has been shown to promote an allergic phenotype in the offspring, through changes in DNA methylation. Human population studies have also described associations between folate status in pregnancy and the risk of subsequent childhood allergic disease. In this review, we address the question of whether ongoing maternal folic acid supplementation after neural tube closure, could be contributing to the rise in early life allergic diseases.
​از اوایل دههی 1990 مصرف مکملهای اسیدفولیک مادری، پیش از سه ماههی اول و در طول سه ماههی اول توصیه شده تا خطر ابتلا به نقص لولههای عصبی جنین کاهش یابد. علاوه بر این، بسیاری از کشورها نیز اجرای مصرف اسیدفولیک را با تقویت مواد غذایی اصلی (روزانه) در نظر گرفتهاند تا جذب مناسب مکمل را بر اساس شیوههای مختلف تغذیه در میان زنانی که در سن باروریاند، ترویج دهند. همچنان که بسیاری از زنان خوردن مکملهای اسید فولیک توصیه شده در سه ماهه اول را ادامه میدهند، یک کاهش کلی در فولات پذیرششده مخصوصا در کشورهایی با غنیسازی اجباری وجود دارد. این موضوع، سوالاتی راجع به عواقب جنینی که در حال رشد است مطرح میکند. باتوجه به این، اسید فولیک، یک اهداکنندهی متیل است که توانایی تغییر اپیژنتیکی بیان را دارد. مطالعه روی حیوانات نشان داده است توسعهی فنوتیپهای آلرژیک در زاد و ولد به واسطهی تغییر در دیانای آغشته به متانول صورت میگیرد. مطالعات جمعیت انسانی نیز ارتباط بین وضعیت فولات در دوران بارداری و خطر بیماریهای آلرژیک دوران کودکی را شرح داده است. در این مقاله ما رو کردیم به سوالی که آیا مکمل اسیدفولیک مادری به طور مداوم میتواند بعد از کامل شدن لولههای عصبی در خاتمهدادن به بیماریهای آلرژیک زندگی اخیر شرکت کند یا خیر؟
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط