ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


ریشه کن کردن ناقص سازی جنسی زنان ؛ ختنه رویکردهای مبتنی بر حقوق بشردر قانون گذاری، آموزش و توانمند سازی جوامعریشه کن کردن ناقص سازی جنسی زنان ؛ ختنه رویکردهای مبتنی بر حقوق بشردر قانون گذاری، آموزش و توانمند سازی جوامع
عنوان توضیحات
ریشه کن کردن ناقص سازی جنسی زنان ؛ ختنه رویکردهای مبتنی بر حقوق بشردر قانون گذاری، آموزش و توانمند سازی جوامع
جمع کل


Female genital mutilation/cutting is a form of violence against women and girls. It includes all procedures that involve the partial or total removal of external genitalia or other injury to the female genital organs for non-medical reasons. It is estimated that over 200 million girls and women worldwide have suffered the effects of this practice and that approximately 3.6 million girls and women are at risk each year. Female genital mutilation/cutting violates several human rights outlined under the Universal Declaration of Human Rights, the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women, and the Convention on the Rights of the Child. Human rights-based approaches to eradication include, but are not limited to, the enforcement of laws, education programs focused on empowerment, and campaigns to recruit change agents from within communities.
ناقص سازی جنسی زنان (ختنه زنان) یکی از انواع خشونت علیه دختران و زنان محسوب می شود که شامل کلیه اعمالی است که بدون دلایل پزشکی منجر به قطع کلی یا جزئی آلت تناسلی خارجی یا آسیب های دیگر به اندامهای جنسی زنان می شود. تخمین زده می شود هر ساله بیش از 200 ملیون دختر و زن در سراسر جهان از اثرات این عمل رنج می برند و تقریبا 6/3 میلیون دختر و زن در معرض خطر هستند. ناقص سازی / ختنه کردن آلت تناسلی زنان، چندین حقوق بشر را که تحت اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند، از جمله کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و کنواسیون حقوق کودک، نقض می کند. رویکردهای مبتنی بر حقوق بشر برای ریشه کن کردن این عمل شامل اجرای قوانین، توانمند سازی برنامه های آموزشی و کمپین هایی برای جذب عوامل تغییر از درون جوامع می باشند اما لزوما به این عوامل محدود نمی شود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط