ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


ریاضیات و بازی با عروسک ، بعنوان روشی در تربیت معلم پیش دبستانیریاضیات و بازی با عروسک ، بعنوان روشی  در تربیت معلم پیش دبستانی
عنوان توضیحات
تربیت معلم،-ریاضیات- بازی با عروسک - آموزش پیش دبستانی
جمع کل


This study explores students’ perceptions and understanding of mathematics as a subject and using aesthetic expressions in their own mathematics teaching in preschool, more specifically, with puppet play as a method. In all teacher education in Sweden, mathematics in preschool is taught in different ways, which means that the teaching about the aesthetic possibilities as a part of the teaching of mathematics in preschool varies. The main purpose of the study has been to investigate students’ mathematical development in preschool practice based on the changes made in the educational and methodological implications during teacher education. The data collection consists of texts from 73 students. The qualitative content analysis focuses on the students’ descriptions of understanding and meaning of mathematics and aesthetics in their own teaching with the children. The results show that the methodological implications in the course’s organization and structure enabled a variation of qualitative changes in the students perceptions and beliefs about mathematics and aesthetics, but also that the conceptual languages of mathematics could be varied and concretized by new methodological strategies.
در این مقاله به برّرسی فهم و ادراک دانشجویان در درس ریاضیّات و چگونگی استفاده از کلام زیبایی شناختی، مخصوصاً عروسک گردانی در آموزش ریاضیات به کودکان دورۀ پیش دبستانی ‌پرداخته می‌شود. در تربیت و پرورش معلّمان در کشور سوئد، ریاضیّات به روش‌های مختلف و گوناگونی به آنها تعلیم داده می‌شود،  به طور نمونه، تدریس با  امکانات و ابزار کمک درسی زیبایی شناختی که بخشی از تدریس ریاضیّات می‌باشد،  در مدارس پیش دبستانی متفاوت است. هدف اصلی این مقاله بّررسی پیشرفت دانش آموزان در تمرینات ریاضی در درورۀ پیش دبستانی بر  پایۀ تغییرات مفهومی روش‌شناختی و آموزشی در طول دوران تدریس به دانش جویان می‌باشد. جمع آوری اطلّاعات از طریق دریافت متن از 73 دانش آموز صورت گرفت.  برّرسی کیفی این محتوی، بر تعریف دانش جویان از معنا و مفهوم ریاضیّات و رعایت روش زیبایی شناختی در تدریس به آنها، تمرکز دارد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مفاهیم روش شناختی موجود در این دورۀ،  دیدگاه دانش جویان را نسبت به درس ریاضیّات و روش‌های زیبایی شناختی تغییر داده است، افزون بر این ثابت کرده است که زبان مفهومی ریاضیّات می‌تواند با تدابیر روش شناختی تغییر کرده و مستحکم‌تر شود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط