ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


رونوشت بردار های معکوس در ارتباط با سیستم های CRISPER-Casرونوشت بردار های معکوس در ارتباط  با  سیستم های CRISPER-Cas
عنوان توضیحات
رونوشت بردار های معکوس در ارتباط با سیستم های CRISPER-Cas
جمع کل


CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) and associated proteins (Cas) act as adaptive immune systems in bacteria and archaea. Some CRISPR-Cas systems have been found to be associated with putative reverse transcriptases (RT), and an RT-Cas1 fusion associated with a type III-B system has been shown to acquire RNA spacers in vivo. Nevertheless, the origin and evolutionary relationships of these RTs and associated CRISPR-Cas systems remain largely unknown. We performed a comprehensive phylogenetic analysis of these RTs and associated Cas1 proteins, and classified their CRISPR-Cas modules. These systems were found predominantly in bacteria, and their presence in archaea may be due to a horizontal gene transfer event. These RTs cluster into 12 major clades essentially restricted to particular phyla, suggesting host-dependent functioning. The RTs and associated Cas1 proteins may have largely coevolved. They are, therefore, subject to the same selection pressures, which may have led to coadaptation within particular protein complexes. Furthermore, our results indicate that the association of an RT with a CRISPR-Cas system has occurred on multiple occasions during evolution.
CRISPER (تناوب های کوتاهِ پالیندرومِ فاصله دارِ منظمِ خوشه ای) پروتئین های های مرتبط (Cas) به عنوان یک سیستم ایمنی تطبیقی در باکتری ها و ارکی ها می باشد. برخی از سیستم های CRISPER-Cas یافت شده است که متکی بر آنزیم های رونویس بردار معکوس بوده (RT)؛ همچنین RT-Cas ترکیبی در ارتباط با سیستم type III-B در نمونه های زنده  برای به دست آوردن RNA spacer ها مشاهده شده است. باوجودی که منشاء و ارتباط تکاملی بین این گونه ها از این رونوشت بردار های معکوس) RTs( در ارتباط با سیستم های CRISPER-Cas همچنان ناشناخته است. یک آنالیز فیلوژنیک بین این گونه از رونویسی های معکوس با پروتئین های ارتباطی 1CAS صورت گرفت؛ همچنین نمونه های CRISPER-Cas مرتبط با آن طبقه بندی شد. این گونه سیستم ها عمدتا در باکتری و آرکی ها یافت شده است که می تواند بنا به رویداد های انتقال ژنی افقی بوده باشد. این خوشه های RT به 12 گروه عمده در راسته های مشخصی می باشد که عملکردی وابسته به میزبان را بیان می دارد. رونویس بردار های معکوس(RT) وپروتئین های 1Cas ارتباطی به طور عمده فرگشتی داشته و در طول زمان در تعامل با یک دیگر تکامل یافته اند؛ بنابراین در معرض این چنین فشار انتخابی بودن می تواند باعث هماهنگی بین آن ها به وسیله ی کمپلکس های پروتئینی اختصاصی شده باشد؛ علاوه براین  نتایج ما همچنین نشان می دهد که ارتباط بین یک رونویس بردار معکوس با سیستم CRISPR-Cas در طول تکامل چندین بار رخ داده است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها