ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


راندمان تجارت الکترونیکی و محیط های تجاری رایجراندمان تجارت الکترونیکی و محیط های تجاری رایج
عنوان توضیحات
The Efficacy of E-Business and the Current Business Environment E-business, an acronym for electronic business simply refers to the process of carrying out business transactions electronically. E-business is defined as the conduct of automated business transaction by means of electronic communication networks (via internet or possibly private networks) end- to- end . دانلود
راندمان تجارت الکترونیکی و محیط های تجاری رایج مقاله راندمان تجارت الکترونیکی و محیط های تجاری رایج که در سال 2019 منتشر شده است، در مورد کسب و کارهای الکترونیکی و محیط های تجاری بوده و به شناسایی عوامل گسترش دهنده تجارت الکترونیکی و هم چنین تاثیر این نوع تجارت بر سناریوی کسب و کار کنونی می پردازد که جنبه های مختلف تجارت الکترونیکی را بررسی می کند. مقاله پیش رو برای دانشجویان رشته های مرتبط با علوم اقتصاد و بازرگانی و از این قبیل مفید است، این مقاله همچنین برای افرادی که قصد ورود به دنیای تجارت الکترونیکی را دارند سودمند و پربار می باشد. شما عزیزاان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به منابع و سایت های معرفی شده در انتهای ترجمه مراجعه نمایید.
جمع کل


Abstract:
Information Technology driven business environment has created a transition from brick and mortar companies to click and mortar companies and then to brick and click companies. There has been a widespread increase in the number of people purchasing goods and procuring services online. This transition has made the term ‘e Business’ an inevitable part in today’s business environment. This Paper deals with the identification of factors that led to the expansion of ebusiness and also on the impact that e-business has created in the current business scenario examining the various aspects of e-business. Factors such as cost, external and internal environment of the organization, government decisions, and nature of the industry affected the implementation of e-business. It was inferred from the study that e-business had a positive impact on the growth of businesses by improving its operational efficiency and productivity.
Keywords: E-Business, Business environment.
 ترجمه چکیده و کلمات کلیدی مقاله با عنوان  راندمان تجارت الکترونیکی و محیط های تجاری رایج
محیط های تجاری مبتنی بر فناوری اطلاعات شرکت های خشت و ملات (brick and mortar) را به شرکت های کلیک و ملات ( click and mortar) و سپس به شرکت های خشت و کلیک (brick and click) تبدیل کرده است این تحول، اصطلاح «تجارت الکترونیکی» را به بخش اجتناب ناپذیر محیط های تجاری کنونی تبدیل کرده است. این مقاله به شناسایی عوامل  گسترش دهنده تجارت الکترونیکی و هم چنین  تاثیر این نوع تجارت بر سناریوی کسب و کار کنونی می پردازد که جنبه های مختلف تجارت الکترونیکی را بررسی می کند. عواملی از قبیل هزینه، محیط های داخلی و خارجی سازمان، تصمیمات دولت و ماهیت صنعت بر اجرای تجارت الکترونیکی تاثیرگذار بوده است. نتایج این تحقیق حاکی از این است که تجارت الکترونیکی با بهبود بازدهی و راندمان عملکردی خود تاثیر مثبتی بر رشد کسب و کارها گذاشته است.
کلمات کلیدی: تجارت الکترونیکی- محیط تجاری
 
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط