ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


دیدگاه‌های اسماعیل راجی الفاروقی در موضوعات منتخب علم کلامدیدگاه‌های اسماعیل راجی الفاروقی در موضوعات منتخب علم کلام
عنوان توضیحات
دیدگاه‌های اسماعیل راجی الفاروقی در موضوعات منتخب علم کلام جایگاه عقل و وحی یکی از مباحث اصلی و مهم در علم کلام بوده و دورنمای فکری در این مسئله در مکاتب مختلف، متفاوت است
جمع کل


The study of Ilm al-kalam is still relevant and meaningful in the modern period of time. It is not outdated rather it has gone through various developments throughout the history in order to cope up with the needs of the age. This paper studies a contemporary approach to ilm al-kalam by a contemporary theologian, Ismail Raji al-Faruqi. It examines al-Faruqi’s distinct approach in comparison to a classical position of ilm al-kalam. In doing so, the study focuses on selected theological issues, namely, the relationship between reason and revelation, the principle of causality, and freewill of choice. After examining those theological issues, the study found that al-Faruqi revitalized the classical position of ilm al-kalam in some respects, thus, presented it in a new dimension. It is observed that al-Faruqi’s approach to Ilm alKalam is very intelligible to the modern mind and to a modern age. Therefore, this study acknowledged his vital contributions in the development of ilm al-kalam.
گرچه پیشرفت‌های گوناگون در طول تاریخ، پاسخ‌گوی نیازهای امروز است، مطالعة علم کلام اهمیت زیادی دارد. این مقاله تفسیرها و تعبیرهای یکی از متکلمان معاصر به نام، اسماعیل راجی فاروقی را بررسی می‌کند. فاروقی بر مطالعة منطبق بر علم کلام کلاسیک با موضوعات وابسته به علوم الهی متمرکز است؛ برای مثال موضوعاتی از قبیل «علیت»، «اختیار» یا «ارتباط عقل با وحی». فاروقی پس از بررسی این‌چنین مسائلی، مکتب کلاسیک علم کلام را در ابعاد جدیدی احیاء و ارائه می‌کند. در عصر مدرن، رویکرد او، نظریه‌ای نو و بسیار فهم‌پذیر به شمار می‌آید. در واقع پژوهش او گامی بزرگ در پیشرفت کلام اسلامی است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط