ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


درک فرهنگی حکومت جهانی از چشم انداز فرهنگ مذهبیدرک فرهنگی حکومت جهانی از چشم انداز فرهنگ مذهبی
عنوان توضیحات
درک فرهنگی حکومت جهانی از چشم انداز فرهنگ مذهبی
جمع کل


Culture is complex and diverse. Religious culture is the core of the structure of human culture. People of different religious and cultural backgrounds often have different behavioral orientations and action logics in the era of economic globalization. It will undoubtedly increase the cultural understanding and communication problems of global governance. This paper attempts to explore the relationship between religious culture and global governance in the core of human culture from the perspective of religious culture, especially the exchange of Chinese religions and other religions. The authors hold when religious beliefs deep in people’s minds are intertwined with actual political and economic interests, the political and economic interest appeals of nations are usually manifested in the form of contradictions or conflicts between different religions. The solution is to firmly establish different cultural concepts, promote religious dialogue and religious reconciliation through multicultural coexistence, and promote good governance and good governance in global public affairs in mutual respect and cultural consultation.
فرهنگ پیچیده و گوناگون است. فرهنگ مذهبی هسته ساختار فرهنگ انسان است. افراد در زمینه های مذهبی و فرهنگی گوناگون اغلب گرایش های رفتاری متفاوت و منطبق در عرصه جهانی شدن اقتصاد دارند. که آن بدون شک درک فرهنگی و مشکلات ارتباطی حکومت جهانی را افزایش می دهد. این مقاله تلاش می کند تا ارتباط بین فرهنگ مذهبی و حکومت جهاانی را در هسته فرهنگ بشر از چشم انداز فرهنگ مذهبی، به خصوص تبادل مظاهر چینی و سایر مذهب ها را کشف کند. نویسندگان زمانی که اعتقادات مذهبی عمیق در ذهن مردم در هم آمیخته با منافع سیاسی و اقتصادی واقعی هستند، منافع سیاسی و اقتصادی از ملت ها به شکل متناقض یا درگیری بین مذاهب متفاوت آشکار می شود. راه حل ها به طور قطع در مفاهیم فرهنگی مختلفی پیدا می شود که مذاکره و اصلاح مذهبی را از طریق هم زیستی چند فرهنگی ارتقا می دهد و حکومت داری خوب و حکومت داری خوب را در امور عمومی جهان در احترام متقابل و مشاوره فرهنگی ترویج می کند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها