ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


حقوق کودک و فعالیت های آموزشی پیشگیرانه در مدارس ابتدایی دولتی در پاسخ به خشونت و رفتارهای انحرافیحقوق کودک و فعالیت های آموزشی پیشگیرانه در مدارس ابتدایی دولتی در پاسخ به خشونت و رفتارهای انحرافی
عنوان توضیحات
حقوق کودک و فعالیت های آموزشی پیشگیرانه در مدارس ابتدایی دولتی در پاسخ به خشونت و رفتارهای انحرافی
جمع کل


As early as in 1991, Zgaga determined that, in fact, nobody – teachers, the state, or pupils – was satisfied with the Slovenian school system. Over the years, schools have aimed to help children obtain knowledge and form good personalities, as well as replace parents in some respects and at certain times. We require order and discipline at school, while at the same time we want the system to be kinder to children, and often accuse it of manipulating young people (Milharčič, 1994). Schools should also not be guided by any ideology, and thus public schools should not impose on their pupils any beliefs and values that are not commonly agreed on. At the same time, there must be an open space for different people, their beliefs and values; because today’s society is a pluralistic one, and a public school must be a safe space for all.
در اوایل سال 1991، زگاگا این موضوع را مشخص کرد که درحقیقت هیچ کس، از جمله معلمان، دولت و دانش آموزان از سیستم آموزشی مدارس اسلوونی رضایت نداشتند. با گذشت سال ها مدارس کمک به فرزندان در راه کسب دانش و شکل گیری شخصیت های شایسته شان را هدف خود قرار دادند و از همین رو از بعضی لحاظ و در زمان های خاص جایگزین والدین شدند. ما در مدرسه به نظم و انضباط نیاز داریم ولی در عین حال می خواهیم این سیستم نسبت به کودکان مهربانتر باشد و اغلب این سیستم آموزشی را سیستمی جهت کنترل جوانان می دانیم (میل هارسیس_1994) مدارس نباید توسط هیچ ایدئولوژی هدایت شوند، بنابراین مدارس دولتی نباید اعتقادات و ارزش هایی را که عموما مورد توافق قرار نمی گیرند را به دانش آموزان خود تحمیل کنند.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها