ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


حقوق کودکان و اختیار والدین در القای نظام ارزشی خاصحقوق کودکان و اختیار والدین در القای نظام ارزشی خاص
عنوان توضیحات
حقوق کودکان و اختیار والدین در القای نظام ارزشی خاص
جمع کل


Liberals who want to support multiculturalism need to be able to justify the parental authority to instill cultural value systems or worldviews into children. However, such authority may be at odds with liberal demands that citizens be autonomous. This paper argues that parents do not have the legitimate authority to instill in their children a specific value system, contrary to the complex and intriguing arguments of Robert Noggle (2002). Noggle’s argument, which draws heavily on key ideas in Rawls’ theory of justice, is that children are not moral agents and that parents are in a special kind of fiduciary relationship vis-à-vis their children. Noggle’s position is contrasted with the more limited conception of parental authority advanced by David Archard (2002). I argue that we can accept that parents are agents of their children, but contra Noggle, this does not entitle them to impose their parochial value systems onto their children. I argue that while children have an interest in acquiring values, they do not have an interest in acquiring a value system.
لیبرال هایی که می خواهند از چندفرهنگی حمایت کنند، باید بتوانند اختیار والدین در القای نظام ارزشی فرهنگی یا جهان بینی به کودکان را توجیه کنند. اما چنین اختیاری مخالف این تقاضای لیبرال هاست که شهروندان باید خودمختار و مستقل باشند. این مقاله بحث می کند که برخلاف استدلال های پیچیده و جالب رابرت ناگل، والدین حق قانونی برای القای نظام ارزشی خاص خود به کودکشان ندارند. استدلال ناگل که بیشتر به نظرات کلیدی در نظریه عدالت رالز توجه می کند، آن است که کودکان عاملان اخلاقی نیستند و والدین در قبال کودکانشان نوع خاصی رابطه امانی دارند. ایده ناگل مخالف تعریف محدودتر اختیار والدین از دیوید آرچارد است. به نظر من می توانیم بپذیریم که والدین عاملان و نمایندگان کودکشان هستند اما برخلاف ناگل این مسئله مستلزم آن نیست که آنها نظام های ارزشی محدود خود را به کودکانشان تحمیل کنند. بحث می کنم که در حالیکه کودکان در کسب ارزش ها منافعی به دست می آورند، اما  کسب نظام ارزشی خاص برای آنها سودی ندارد.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها