ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


حقوق بین الملل دریاها : چشم انداز و مطالعه مبتنی بر آرای قضائیحقوق بین الملل دریاها : چشم انداز و مطالعه مبتنی بر آرای قضائی
عنوان توضیحات
دولت ساحلی -معاهده،-حقوق بین الملل،-دریایی - دریا
جمع کل


Sea is a large body of water that is surrounded by the land. It is a crucial part
of human trade and commerce, voyage, mineral extraction, power generation
and is also considered as an essential source of blue economy nowadays. International law of the sea is a law of maritime space that peacefully settles the global disputes on maritime boundary between or among the States and defines various jurisdictions of the maritime zones as well as the rights and obligations of the coastal States in these zones, especially with regard to the conservation of marine environment and biodiversity. The key objective of this piece of academic research is to demonstrate a brief overview of the international law of the sea with a special emphasize on the sources and legal framework of this law. This study also strives to focus the civil and criminal liability, jurisdictions, rights and obligations of the coastal states with regard to the different maritime zones. Furthermore this study delineates the rules and extent of using these maritime zones in the light of various treaty provisions on the international law of the sea where different adjudicated cases are also presented along with a profound scrutiny upon their fact, issues, judgment and reasoning.
دریا یک بخش بزرگی از آب هایی است که توسط خشکی محصور شده اند که یک بخش حیاتی از تجارت و بازرگانی ، دریانوردی، استخراج مواد معدنی و تولید قدرت فی مابین انسان ها می باشد و همچنین امروزه منبعی اساسی در تجارت آبی لحاظ می شود. حقوق بین الملل دریاها عبارت است از حقوق محدوده دریایی(مربوط به کشتیرانی) که منازعات جهانی در خصوص مرز دریایی را بین دو یا چند کشور، توأم باصلح حل می کند.و صلاحیت های مختلف مناطق دریایی و همچنین حقوق و تکالیف کشور های ساحلی در این مناطق را به ویژه، با اهتمام به حفظ محیط زیست و تنوع زیستی دریایی تعیین می کند. هدف اصلی این تحقیق، تبیین یک شرح مختصر از حقوق بین الملل دریاها با تاکید خاص بر منابع و چهارچوب قانونی آن می باشد.همچنین این مطالعه در تلاش است تا  بر مسئولیت مدنی و کیفری، صلاحیت ها، حقوق و تکالیف کشور های ساحلی با توجه به مناطق دریایی مختلف تمرکز کند.افزون بر آن، این تحقیق قواعد و حدود انتفاع از این مناطق دریایی را در پرتو مقررات ناشی از تعهد در حقوق بین الملل دریاها و آرای مختلف قطعی(فیصله یافته) که با بررسی دقیق واقعیت، موضوعات و رأی و استدلالات آن همراه است، توصیف می کند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط