ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


حسگرهای رطوبت سنج نوری سریع بر اساس انبساط لایه نازک هیدروژل برای محیط های نامساعدحسگرهای رطوبت سنج نوری سریع بر اساس انبساط لایه نازک هیدروژل برای محیط های نامساعد
عنوان توضیحات
حسگرهای رطوبت سنج نوری سریع بر اساس انبساط لایه نازک هیدروژل برای محیط های نامساعد
جمع کل


With the application of a recently developed deposition method called initiated chemical vapor deposition (iCVD), responsive hydrogel thin films in the order of a few hundred nanometers were created. When in contact with humid air, the hydrogel layer increases its thickness considerably. The measurement of the thickness change was realized interferometrically with a laser and a broadband light source in two different implementations. The relative change in thickness with respect to humidity can be described with the Flory–Huggins theory. The required Flory–Huggins interaction parameter was determined for the actual hydrogel composition. The setup was designed without electric components in the vicinity of the active sensor layer and is therefore applicable in harsh environments such as explosive or corrosive ones. The implemented sensor prototype delivered reproducible relative humidity (RH) values and the achieved response time for an abrupt change of the humidity t63 ≤ 2.5 s was about three times faster compared to one of the fastest commercially available sensors on the market.
با کاربرد روش رسوب دهی پیشرفته که انباشت به روش تبخیر شیمیایی آغازگر (iCVD) نامیده می شود، فیلم های نازک هیدروژل واکنش دهنده از مرتبه چند هزار نانومتربه دست می آید . در تماس با هوای مرطوب ضخامت لایه هیدروژل به طور قابل ملاحظه افزایش می یابد. تغییر ضخامت با تداخل سنجی یک لیزر ویک منبع نوری باند پهن در دو چینش مختلف اندازه گیری شد.در تئوری فلوری هاگینز می توان تغییر نسبی ضخامت را با توجه به رطوبت توضیح داد. پارامتر تداخل مورد نیاز فلوری - هاگینز برای ترکیب هیدروژل اصلی تعیین شد. چینش بدون اجزای الکتریکی در مجاورت لایه حسگر فعال طراحی شد و بنابراین برای محیط های نامساعد مثل محیط در معرض فرسایش و یا محیط در معرض انفجار قابل استفاده است. نمونه اولیه حسگر مورد استفاده، مقادیر رطوبت نسبی (RH) تکرار شونده به دست می دهد. زمان واکنش به دست آمده برای تغییر ناگهانی رطوبت t63≤2.5s در مقایسه با یکی از سریع ترین حسگرهای تجاری موجود در بازار حدود سه برابر سریعتر بود.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها