ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تغییر جهانی در متابولوم شیرانسان با شاخص های فیزیولوژی سینه و سبک زندگی مادرتغییر جهانی در متابولوم شیرانسان با شاخص های فیزیولوژی سینه و سبک زندگی مادر
عنوان توضیحات
تغییر جهانی در متابولوم شیرانسان با شاخص های فیزیولوژی سینه و سبک زندگی مادر شیر مادر تمامی موادمغذی ضروری و سابستریت های بیواکتیو را که لازمه رشد مطلوب نوزاد می باشد، فراهم می آورد این امر نه تنها در برگیرنده مقدار گسترده ای از ایمیونوگلوبین ها و پروتئین ها بوده، بلکه شامل موادی با وزن مولکولی پایین از قبیل اُلیگوساکاریدهای پیچیده شیرمادر HMOهای اسیدهای امینه، اسیدهای چرب کوتاه زنجیره و دیگر مسیرهای متابولیک انرژی می باشد. این مواد مغذی به عنوان بخشی از واحد عملی پیچیده عمل کرده و باتفاق آنزیم های روده بر فیزیولوژی نوزاد تاثیر می گذارد.
Worldwide Variation in Human Milk Metabolome: Indicators of Breast Physiology and Maternal Lifestyle? Human milk provides all of the essential nutrients and bioactive substrates required for optimal growth and development of the nursing infant. This includes not only large immunoglobulins and proteins, but also numerous low molecular weight substances, such as simple sugars and complex human milk oligosaccharides (HMOs), amino acids, short-chain fatty acids, and other energy metabolic pathway intermediates دانلود
جمع کل


Abstract: Human milk provides essential substrates for the optimal growth and development of a breastfed infant. Besides providing nutrients to the infant, human milk also contains metabolites which form an intricate system between maternal lifestyle, such as the mother’s diet and the gut microbiome, and infant outcomes. This study investigates the variation of these human milk metabolites from five different countries. Human milk samples (n = 109) were collected one month postpartum from Australia, Japan, the USA, Norway, and South Africa and were analyzed by nuclear magnetic resonance. The partial least squares discriminant analysis (PLS-DA) showed separation between either maternal countries of origin or ethnicities. Variation between countries in concentration of metabolites, such as 2-oxoglutarate, creatine, and glutamine, in human milk, between countries, could provide insights into problems, such as mastitis and/or impaired functions of the mammary glands. Several important markers of milk production, such as lactose, betaine, creatine, glutamate, and glutamine, showed good correlation between each metabolite. This work highlights the importance of milk metabolites with respect to maternal lifestyle and the environment, and also provides the framework for future breastfeeding and microbiome studies in a global context.
Keywords: human milk; milk metabolites; lactation; milk metabolomics
​ترجمه چکیده متن تخصصی با موضوع تغییر جهانی در متابولوم شیرانسان: شاخص های فیزیولوژی سینه و سبک زندگی مادر
شیر مادر سابستریت های ضروری برای رشد مطلوب کودکی که از شیر مادر تغذیه می کند، فراهم می سازد، شیرمادر علاوه بر فراهم کردن مواد مغذی برای کودک، در برگیرنده متابولیست هایی است که سیستم پیچیده ایی را بین سبک زندگی مادر مثل رژیم مادر و میکروب روده و پیامدهایی که بر روی نوزاد تاثیرگذار است را شکل می دهد. این تحقیق تغییرهای متابولیست شیرمادر را در پنج کشور مختلف بررسی می کند. نمونه های شیرمادر (تعداد= 109) پس از وضع حمل از پنج کشور استرالیا ، ژاپن، آمریکا، نروژ و آفریقای جنوبی در یک ماه جمع آوری شد و از طریق رزونانس مغناطیسی هسته ای مورد بررسی قرارگرفت(Pls-PA) ( شامل یک رگرسیون کلاسیک  PLS است که در آن تغییر پاسخ یک دسته بندی است که بیانگر عضویت طبقاتی در واحدهای آماری است که تغییرهای پاسخی دیگر را برای تعریف گروه های افراد مجاز نمی کند) (PLS-PAS) تفکیک بین کشورها را لحاظ کشور مادر یا قومیت وی نشان می دهد. تغییر بین کشورها از لحاظ غلظت متابولیست هایی مثل اسیدکلتوگلوتاریک (2)، کراتین گلودتامین موجود در شیرمادر بین کشورهای مختلف مسائلی از قبیل ورم پستان و یا عملکردهای معیوب غده های شیری را بررسی می کند. چندین عامل اصلی تولید شیر مثل لاکتوز، بتائین، کراتین، گلاتامین به خوبی ارتباط بین هر متابولیت را نشان می دهد. این مقاله به اهمیت متابولیت های شیر با توجه به سبک زندگی مادر و محیط زیست پرداخته و شاخصی برای شیردهی آینده بوده و از لحاظ جهانی تحقیقاتی را ارائه می دهد. 
لغات کلیدی: شیرانسان، متابولیت های شیر، لاکتاسیون، متابولوم های شیر

 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها