ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تعادل ایستا در بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی PFPSتعادل ایستا در بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی PFPS
عنوان توضیحات
تعادل ایستا در بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی PFPS
جمع کل


Postural control is the ability to maintain the body’s center of gravity over the base of support; it is a basic requirement for independent mobility in daily life.12,20 The maintenance of this complex process depends on the vestibular system, age, pain, vision, body shape, visual-spatial perception, tactile input, agility, proprioception, and the musculoskeletal and neuromuscular systems.18 Any insufficiency of this complex may result in imbalance.
کنترل پاسچر توانایی حفظ مرکز ثقل بدن بر اساس حمایت بوده و نیاز اساسی برای حرکت مستقل در زندگی روزانه است. حفظ این فرآیند پیچیده به سیستم وستیبولار، سن، درد، بینایی، شکل بدن، درک فضای بصری، لامسه، چابکی، حس عمقی و سیستم اسکلتی - عضلانی و عصبی - عضلانی مرتبط است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط