ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تطبیق فلسفه غرب و حکمت اسلامی در اخلاق کسب و کارتطبیق فلسفه غرب و حکمت اسلامی در اخلاق کسب و کار
عنوان توضیحات
تطبیق فلسفه غرب و حکمت اسلامی در اخلاق کسب و کار
جمع کل


The world has witnessed the collapse of many corporate giants as a result of unethical behavior in recent decades. This has induced a series of questions by the global community on why such occurrences could happen, even with corporate governance in place. This paper attempts to propose a philosophical approach from an Islamic perspective to be consolidated with current corporate governance in order to confront contemporary dilemmas. In this paper, ethical theories are presented as a discussion followed by their applications to modern cases of financial collapses. Virtue ethics by Aristotle, justice and fairness by John Rawls, deontology by Immanuel Kant, and utilitarianism by John Stuart Mill, are the four theories which can then be contrasted with the paradigm of Muslim scholars. Despite the differences between the fundamental principles of Islamic and Western worldviews, their ethical theories are aimed at making right decisions and solving ethical dilemmas based on what is good for society. Therefore, Islamic principles should be synthesized with Western philosophy to form a more coherent framework. The integration of Islamic and western ethical theories into business is important for sound corporate governance.
جهان امروز شاهد خوبی برای نابودی بسیاری از شرکت های بزرگی است که در آنها رفتارهای غیراخلاقی به وضوح دیده می شود از این رو باید درصدد علّت یابی این پدیده برآمد. از آن جایی که این اتفاق به نوعی معمّا تلقّی شده است، این مقاله سعی دارد به لحاظ فلسفی و با کمک جهان بینی اسلامی راه حلّی برای انسجام سیاست شرکت ها پیدا کند و همچنین در این مقاله به اصول اخلاقی کاربردی نیز اشاره شده است تا با رعایت آن بتوانیم صندوق مالی مدرن را اصلاح و هدفمند کنیم. در مقابل دیدگاه اسلامی چهار اصول نظری وجود دارد که به آن اشاره می کنیم. اول: مبنای خویشتن داری ارسطو، دوم: قانون عدل و انصاف راولز فیلسوف آمریکائی، سوم: اصل وظیفه شناسی کانت فیلسوف آلمانی، چهارم: اصالت سودمندی استوارت میل فیلسوف بریتانیائی، از آن جایی که بین جهان بینی اسلامی و ایدئولوژی های غربی در اهداف و مبانی فرق است اما برای حل معضلات اخلاقی کسب و کار باید بین این ها تلفیقی حاصل آید تا باعث کامل سازی این اصول در جهت انسجام سیاست مدیریت شرکت ها شود.
 

 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط