ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تاثیر مدیریت آموزشی مدیران بر صلاحیت تدریس علومتاثیر مدیریت آموزشی مدیران بر صلاحیت تدریس علوم
عنوان توضیحات
تاثیر مدیریت آموزشی مدیران بر صلاحیت تدریس علوم رهبری توانایی فرد برای نفوذ به افراد در برابر اهداف سازمانی است
جمع کل


Instructional leadership is a main aspect of principals’ leadership in the school. The school’s success, in turn, depends largely on principals’ abilities in instructional leadership. Therefore, the purpose of this study was to identify principals’ instructional leadership influence on science teaching competency. Using a quantitative approach, we surveyed instructional leadership and science teaching competency in 311 science teachers in Terengganu, Malaysia. The data were analyzed using structural equation modelling (SEM) by AMOS 22 and the results showed that all nine dimensions proposed for instructional leadership variables were significant with a loading factor of 0.70 - 0.84. Correspondingly, the science teaching competency variables were significant too with a loading factor of 0.81 - 0.95. Our findings indicated instructional leadership contributed significantly to the science teaching competency (β = 0.51, CR = 8.589, p = 0.00). In summary, we have successfully developed an interaction model between instructional leadership and science teaching competency.
رهبری آموزشی جنبه ای اصلی از رهبری مدیران در مدرسه است. مدارس موفق عمدتا به توانایی های مدیران در رهبری آموزش بستگی دارد. بنابراین هدف از مطالعه این است که اصول رهبری آموزشی اصلی در صلاحیت تدریس علم تاثیر گذار باشد. با استفاده از رویکرد کمی، 311 نمونه از معلمان علوم را در زمینه ی رهبری آموزشی و توانایی آموزش علوم در دانشگاه ترنگانومالزی، مورد بررسی قرار دادیم. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) توسط (AMOSS22) تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که تمام 9 بعد پیشنهاد شده برای متغیرهای رهبری آموزش با فاکتور بارگذاری 0.7تا.08 معنی دار بوده است. یافته های مانشان داد که رهبری ساختاری به میزان قابل توجهی به صلاحیت آموزش علوم کمک کرده است (β = 0.51, CR = 8.589, p = 0.00) به طور خلاصه ما با موفقیت یک مدل تعامل بین رهبری آموزش و صلاحیت آموزش علمی را توسعه دادیم.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها