ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تاثیر داستان بر پرورش دانش آموزان یا نوجوانانتاثیر داستان بر پرورش دانش آموزان یا نوجوانان
عنوان توضیحات
تاثیر داستان بر پرورش دانش آموزان یا نوجوانان در دنیای امروز که عصر جهانی سازی و مدرنیزاسیون است رشد و نمو نسل جوانتردر میان محیطی رسانه ای صورت می گیرد که دستخوش تغییرات اساسی شده و طبعاً بر جوانان اثر می گذارد
جمع کل


The purpose of the article is to determine the degree of impact that reading fiction makes on the upbringing of a new generation in this day and age. Studies of recent years give evidence of a declining interest in reading among youngsters, and the ensuing decline of upbringing, loss of moral and social benchmarks. Pedagogical observation and a survey helped determine reading preferences of teenagers and the impact books make on their spiritual and moral development. The study showed that in the educational environment of today one can successfully cultivate the personality of school students by exposing them to the reading of the best specimens of Russian classical literature, works of contemporary children’s literature, taking Darya Wilke’s Between an Angel and a Wolf and Ulf Stark’s Dance of the Polar Bears as examples, as well as contemporary poetry, based on Timur Kibirov’s poems about homeland. Thus, upbringing through literature, which is very powerful by its emotional impact, can become the foundation of society’s stability andRT prosperity.
هدف از این مقاله تعیین میزان اثر داستان خوانی بر پرورش نسل جدید در این دوره است. مطالعات سال های اخیر نشان دهنده ی کاهش علاقه به خواندن در بین نوجوانان، افت تحصیلی و از دست رفتن معیارهای اخلاقی و اجتماعی است. مشاهدات آموزشی ونظرسنجی به تعیین اولویت های مطالعه نوجوانان و تأثیر کتاب بر رشد روحی و معنوی آنها کمک می کند. این مطالعه نشان می دهد که در محیط های آموزشی امروزه می توان شخصیت دانش آموزان  مدارس را با در معرض قرار دادن آنها به مطالعه ی بهترین نمونه های ادبیات کلاسیک روسی، به عنوان مثال آثاری از ادبیات معاصر کودکان، نقل داستان دریا ویلک بین فرشته وگرگ و اولف استارک خرس های قطبی و هچنین شعر معاصر، بر اساس اشعار تیمور کیبیرو درباره ی وطن با موفقیت پرورش داد. بنابر این پرورش از طریق ادبیات با تأثیرزیاد عاطفی آن می تواند اساس ثبات و رفاه اجتماعی شود.

 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها