ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تاثیر انگیزه ذاتی و انگیزه های بیرونی هم افزایی بر خلاقیت و نوآوریتاثیر انگیزه ذاتی و انگیزه های بیرونی هم افزایی بر خلاقیت و نوآوری
عنوان توضیحات
تاثیر انگیزه ذاتی و انگیزه های بیرونی هم افزایی بر خلاقیت و نوآوری
جمع کل


Despite the vast amount of research focusing on intrinsic and extrinsic motivation, the effects of extrinsic motivators on creativity and innovation have been scarcely investigated. Extrinsic factors can be seen as synergistic extrinsic motivators when they have a positive effect on the outcome. The present study investigates synergistic extrinsic motivators that organizations can use to foster creativity and innovation of their intrinsically motivated knowledge workers. The analysis is based on Amabile and Pratt’s dynamic componential model of creativity and innovation in organizations combined with elements from Ryan and Deci’s self-determination theory. The quantitative data stemmed from 90 knowledge workers of an international consulting company who participated in an online self-assessment. In exploratory factor analyses, extrinsic motivation items consolidated two factors “relational rewards” and “transactional rewards”, while creativity and innovation items resulted in a one-factor solution, called “creativity/innovation performance”. The results of hierarchical regression analyses confirmed the widely found positive effects of intrinsic motivation on creative and innovative performance. Moreover, the results supported the hypothesis that the extrinsic motivator, relational rewards, moderated the relationship between intrinsic motivation and creativity/innovation performance significantly and positively. The findings showed the higher the perceived probability of receiving relational rewards and the higher the intrinsic motivation, the greater the positive effect on creative/innovative outcomes. At the same time, the results did not confirm the hypothesis, that the moderator transactional rewards had a statistically significant effect on the relationship between intrinsic motivation and creative/innovative performance. Finally, the empirical evidence provided practical implications on how to stimulate the creativity/innovation performance of knowledge workers within organizations.
علیرغم تحقیقات گسترده در رابطه با انگیزه درونی و بیرونی، اثرات انگیزه های بیرونی بر خلاقیت و نوآوری خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته اند. عوامل بیرونی که تاثیر مثبتی بر بازده کار دارند را می توان به عنوان انگیزه بیرونی هم افزایی درنظر گرفت. تحقیق پیش رو انگیزه های بیرونی هم افزایی را بررسی می کند که سازمانها می توانند برای پرورش خلاقیت و نوآوری کارکنان دانش وَرزشان که بصورت ذاتی برانگیخته شده اند از آن استفاده کنند. تحلیل ها بر اساس مدل سازنده دینامیک آمابیل و پرت در خصوص خلاقیت و نوآوری در سازمانهای عجین شده با اجزای نظریه خود تعیین گری دسی و رایان می باشند. داده های کمی از90 کارمند دانش وَرز یک شرکت مشاوره بین المللی بدست آمده اند که در یک خود ارزیابی آنلاین شرکت کرده بودند. طبق تحلیل عوامل کشف شده، مولفه های انگیزش بیرونی دو عامل «پاداش ارتباطی» و «پاداش تبادلاتی» را نشان دادند، درحالیکه مولفه های خلاقیت و نوآوری منجر به یک راه حل تک عاملی به نام «عملکرد خلاق / نوآوری» شدند.
نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتب، اثرات مثبت و گسترده انگیزه ذاتی بر عملکرد خلاق و نوآوری را تأیید کردند. بنابراین، نتایج فوق از این فرضیه پشتیبانی می کند که انگیزه بیرونی و پاداش های ارتباطی رابطه بین انگیزه ذاتی و عملکرد خلاق / نوآوری را بصورت چشمگیر و مثبت تعدیل می کنند. یافته ها نشان دادند که احتمالا دریافت پاداش های ارتباطی و انگیزه ذاتی بیشتر، تاثیر مثبت و بسزایی بر بازده خلاقیت / نوآوری دارند. همچنین نتایج تحقیق این فرضیه را که پاداش های تبادلاتی تاثیر آماری زیادی بر رابطه بین انگیزه ذاتی و عملکرد خلاق / نوآوری دارد را تایید نکردند. در نهایت، مدارک تجربی مفاهیم عملی در رابطه با چگونگی برانگیختن عملکرد خلاق / نوآوری کارکنان دانش وَرز در داخل سازمانها را ایجاد کردند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط