ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


تاثیرات نشاط در تفکر دانیل استرن، از منظر روانشناختی و نورولوژیکیتاثیرات نشاط در تفکر دانیل استرن، از منظر روانشناختی و نورولوژیکی
عنوان توضیحات
تاثیرات نشاط در تفکر دانیل استرن،از منظر روانشناختی و نورولوژیکی
جمع کل


The goal of the present article is to deepen the theme of vitality, the topic of Daniel N. Stern’s last book, Forms of Vitality, published in 2010, which further conceptualized the vitality affects originally proposed in his book The Interpersonal World of the Infant, published in 1985. Vitality forms characterize personal feelings as well dynamics of movements. They are therefore related to feelings of agency and efficacy, and may be shaped and influenced by early interactions between caregivers and infants. In this ambit, infants experience a sense of personal efficacy and a hedonic pleasure when they are recognized and confirmed by their caregivers. The interactional perspective is further discussed considering psychoanalytical contributions and recent infant research. However, vitality, as Stern (2010) highlighted, is grounded in the body and more specifically in the brain. From a neurobiological perspective, we discuss the role of mirror neurons by considering intersubjective exchanges and infantile matching experiences, which influence the sense of vitality.
هدف از مقاله حاضر عمیق شدن در مفهوم  نشاط است که موضوع کتاب دانیل استرن با عنوان اقسام نشاط است  که در سال ۲۰۱۰منتشر شد که قبل تر در کتاب دیگرش با نام دنیای بین فردی کودک۱۹۸۵به بیان اثرات نشاط پرداخته بود.اقسام نشاط،ویژگی های احساسات شخصی و دینامیک های حرکات را بیان میکنند بنابراین انها به احساس اگاهی و کارایی یا سودمندی مرتبط هستند و ممکن است در اثر تعاملات زود هنگام بین نوزادان و مراقبان شکل گرفته وتحت تاثیر قرار بگیرند.در این حوزه،نوزادان زمانی که  توسط مراقبین خود تایید و تصدیق می شوند احساس یک کارامدی شخصی و یک لذت را تجربه می کنند .دیدگاه تعاملی قبل تر با توجه به مشارکت های روان کاوی و تحقیقات نوزادان مورد بحث قرار گرفته است.در هر صورت  نشاطی را که استرن ان را مورد تاکید قرار داده است در بدن و بخصوص مغزبنا شده است.از جنبه نوروبیولوژیکی ما درباره نقش نورون های اینه ای با در نظر گرفتن مبادلات بین ذهنی و تجربیات تطبیقی نوزاد که بر نشاط تاثیر می گذارند ،بحث میکنیم.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها