ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


به کار بردن اصول روانشناسی مثبت در مداخلات فوتبالی برای افراد مبتلا به مشکلات روانیبه کار بردن اصول روانشناسی مثبت در مداخلات فوتبالی برای افراد مبتلا به مشکلات روانی
عنوان توضیحات
به کار بردن اصول روانشناسی مثبت در مداخلات فوتبالی برای افراد مبتلا به مشکلات روانی
جمع کل


Adjunct exercise interventions for people with mental health difficulties have been shown to improve well-being while also increasing physical and social health. Soccer as a team sport is a particularly apt form of group-based exercise as it fosters social inclusion and communication skills potentially also across cultural and socio-economic barriers. We discuss how some exercise interventions such as those using soccer are potentially well-aligned with concepts from Positive Psychology such as Seligman’s five elements (PERMA) that determine “Eudaimonia” (a good life): Positive emotions (P), Engagement and Flow (E), Positive Relationships (R), Meaning (M), and Accomplishment (A). In the present study the perceived life improvements reported by participants of a London-based soccer intervention “Coping Through Football” (CTF) are analysed for content using these five elements. All but Meaning (M) could be identified clearly; Positive Relationship (R) and Accomplishment (A) were the most commonly reported components. The PERMA model offers a potentially highly relevant framework to measure changes in well-being in participants of adjunct physical exercise treatments in mental health. Further quantitative and qualitative evaluation using the PERMA categories has the clear potential to inform policy and funding decisions in the growing area of psychosocial interventions in public mental health.
مداخلات ورزشی کمکی برای افرادی که با مشکلات روحی روبه‌رو هستند، بهبود رفاه و همچنین افزایش سلامت جسمی و اجتماعی را نشان می‌دهد. فوتبال به عنوان یک ورزش تیمی، یک فرم مناسب برای تمرین مبتنی بر گروه است، که به طور بالقوه باعث تقویت مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی حتی با وجود موانع فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی می‌شود. ما بحث می‌کنیم که برخی از مداخلات ورزشی مانند فوتبال، به طور بالقوه با مفاهیم روانشناسی مثبت مثل پنج عنصر سلیگمن (Seligman) (PERMA) که یک زندگی خوب (Eudaimonia) را سبب می‌شوند و شامل: احساست مثبت (P)، اشتغال (E)، روابط مثبت (R)، معنا (M) و پیشرفت (A) هستند،چگونه هماهنگ می‌باشد. در این مطالعه، بهبود زندگی درک شده توسط شرکت‌کنندگان در یک مداخله فوتبالی در لندن با نام "مقابله از طریق فوتبال" (CTF)  با استفاده از پنج عنصر ذکر شده برای رسیدن به نتیجه، آنالیز شده‌ است. تمام عناصر به جز معنا (M) به وضوح قابل شناسایی هستند. روابط مثبت (R)، و پیشرفت (A) بیشترین موارد گزارش شده بودند. مدل PERMA به طور بالقوه یک چهارچوب بسیار مناسب برای اندازه گیری تغییرات در سلامت روانی دریافت‌کنندگان مداخلات ورزشی اضافی، ارائه می‌دهد. ارزیابی‌های کمی و کیفی بیشتر با استفاده از دسته‌بندی‌های PERMA پتانسیل واضحی برای اثرگذاری روی تصمیم‌گیری‌های سیاسی و مالی در حوزه مداخلات روانشناختی بر روی سلامت روانی عمومی دارند.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط