ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


بهره گیری از سازو کار متابولیک سلول های ایمنی برای درمان موثر HIV و جلوگیری از التهاب پیریبهره گیری از سازو کار متابولیک سلول های ایمنی برای درمان موثر HIV و جلوگیری از التهاب پیری
عنوان توضیحات
بهره گیری از سازو کار متابولیک سلول های ایمنی برای درمان موثر HIV و جلوگیری از التهاب پیری
جمع کل


An emerging paradigm in immunology suggests that metabolic reprogramming and immune cell activation and functions are intricately linked. Viral infections, such as HIV infection, as well as cancer force immune cells to undergo major metabolic challenges. Cells must divert energy resources in order to mount an effective immune response. However, the fact that immune cells adopt specific metabolic programs to provide host defense against intracellular pathogens and how this metabolic shift impacts immune cell functions and the natural course of diseases have only recently been appreciated. A clearer insight into how these processes are inter-related will affect our understanding of several fundamental aspects of HIV persistence. Even in patients with long-term use of anti-retroviral therapies, HIV infection persists and continues to cause chronic immune activation and inflammation, ongoing and cumulative damage to multiple organs systems, and a reduction in life expectancy. HIV-associated fundamental changes to the metabolic machinery of the immune system can promote a state of “inflammaging”, a chronic, low-grade inflammation with specific immune changes that characterize aging, and can also contribute to the persistence of HIV in its reservoirs. In this commentary, we will bring into focus evolving concepts on how HIV modulates the metabolic machinery of immune cells in order to persist in reservoirs and how metabolic reprogramming facilitates a chronic state of inflammation that underlies the development of age-related comorbidities. We will discuss how immunometabolism is facilitating the changing paradigms in HIV cure research and outline the novel therapeutic opportunities for preventing inflammaging and premature development of age-related conditions in HIV individuals.
براساس الگوی به دست ﺁمده از مبحث ایمنی شناسی تغییرات متابولیکی˛ فعال سازی و عملکرد سلول های ایمنی  به طرز پیچیده ای با یکدیگر مرتبط هستند. عفونت های ویروسی {مثل HIV}همانند سرطان سلول های ایمنی را وادار به تغییر فرﺁیندهای اصلی متابولیکی میکند. سلول ها باید منابع انرژی را به منظورایجاد واکنش های موثرایمنی تبدیل کنند.  با این حال راهکار های متابولیکی که سلول های ایمنی به عنوان میزبان برای مقابله با عوامل بیماری زای درون سلولی (پاتوژن) انتخاب میکنند˛ تاثیر این تغییرات متابولیکی بر عملکرد سلول های ایمنی و سرمنشا طبیعی بیماری ها حقایقی اند که به تازگی مورد توجه قرار گرفته اند. هرچه دید ما از چگونگی ارتباط این فرﺁیند ها با یکدیگر روشن تر باشد درک ما  نیزاز دلایل های اصلی مقاومت و پایداریHIV گسترده ترمیشود. حتی در بیمارانی که به مدت طولانی با داروهای ضد ویروسی(ﺁنتی ریتروویروسی) تحت درمان قرا میگیرند نیز عفونت HIV مقاومت کرده و تا جایی پیشرفت میکند که منجر به التهابات و فعالیت های ایمنی مزمن و طولانی مدت˛ ﺁسیب های داﺋم وتشدید شونده بر اندام های دستگاه های بدن و کاهش طول عمر بیمار میشود. تغییرات اساسی که ویروس HIV در فرﺁیندهای متابولیکی سیستم ایمنی ایجاد میکند به نوعی التهاب مزمن و کم شدت (التهاب پیری)با تغییرات ایمنی خاص که به عنوان پیری شناخته میشود و میتواند به پایداری ویروس HIV در میزبانش کمک کند منجرمیشود. در این مقاله بر مفاهیم مربوط به چگونگی کنترلی که HIV برمکانیزم های سلول های ایمنی به منظور باقی ماندن در سلول میزبان دارد و چگونگی تاثیر این تغییرات بر ایجاد التهاب مزمنی که زمینه ابتلای هم زمان به بیماری های مربوط به افزیش سن را فراهم میکند متمرکز میشویم و همچنین مواردی چون تغییرات حاصله در مطالعات مربوط به درمان  HIVبه واسطه ایمونومتابولیسم(ایمنی+متابولیسم),شرح فرصت های درمانی جدید برای مقابله با التهاب پیری و پیشرفت سریع مشکلات مربوط به افزایش سن در افرادHIV+  را مورد بحث قرار میدهیم.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها