ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


برهان جهان‌شناختیِ کلامی و علم جدیدبرهان جهان‌شناختیِ کلامی و علم جدید
عنوان توضیحات
برهان جهان‌شناختی کلامی و علم جدید
جمع کل


Huduth argument (in contemporary Western philosophy known as Kalam Cosmological argument) is an argument for the existence of God which rests on the idea that the universe has a beginning in time. Some theists have claimed that modern science, particularly modern cosmology and second law of thermodynamics supports the key premise of the argument which argues that universe began to exist. On the other hand, some atheists have claimed that Quantum Mechanics have demonstrated that particles can be created without cause falsifying the causal principle of the Kalam cosmological argument which states that everything that begins to exist has a cause. In this article we will evaluate these claims and try to determine what modern science has to say about this argument developed by medieval Muslim theologians.
برهان حدوث (که در فلسفۀ معاصر غرب، با عنوان «برهان جهان‌شناختی کلامی» شناخته می‌شود) برهانی برای اثبات وجود خداست که مبتنی بر حدوث زمانیِ این جهان است. برخی خداباوران ادعا کرده‌اند که علم جدید ـ علی‌الخصوص کیهان‌شناسی جدید و قانون دوم ترمودینامیک ـ گزارۀ کلیدی این برهان که همان «جهان حادث زمانی است» را تایید می‌کند. از سوی دیگر، برخی خداناباوران نیز ادعا کرده‌اند که مکانیک کوانتوم این نظریه را اثبات کرده است که ذرات، می‌توانند بدون علت هم به‌وجود بیایند؛ در نتیجه، مقدمۀ مبتنی بر علیت در این برهان که بیان می‌کند هر چیزی برای وجودش نیاز به علت دارد، ابطال شده است. در این مقاله، این ادعاها را ارزیابی کرده‌ایم و کوشیده‌ایم تا مشخص کنیم علم جدید دربارۀ این برهان ـ که متکلمان مسلمان قرون وسطایی آن را بسط داده‌اند ـ چه می‌گوید.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط