ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


بررسی فرهنگ سیاسی عباسیان در پی پایداری حکومتشانبررسی فرهنگ سیاسی عباسیان در پی پایداری حکومتشان
عنوان توضیحات
بررسی فرهنگ سیاسی عباسیان در پی پایداری حکومتشان
جمع کل


Today democracy and good governance are absent from the Muslim world. Some attribute this to the religion of Islam itself while others, the mainstream of the world community, have attributed it to the Muslims themselves. The two however are intertwined and the later is on a course to a distractive paint of the former. History manifests itself in diverse ways and contemporary political outlook of the Muslim world is not a new phenomenon. The main objective of this study is to provide insights into the history of Muslim political thought; the Abbasid dynasty is the case under examination. One argues that the main contribution of the Abbasids is the development of a strong political system which has eventually led to a political stability and a steady economic growth. The political characteristics and the economic development during the Abbasid period, which was later recognized as the Golden Era in the Muslim political history, are the main focus of this work. This is crucial in order to understand the political backbone of the dynasty. Foreign relations which also contribute to the rise and the fall of Abbasids are also evaluated. Reassessment of the religious and political or territorial conflicts against other nations will be principal discourse in this work.
امروزه مردم سالاری و حکومت داری مطلوب در جهان اسلام وجود ندارد. برخی این ویژگی را به دین اسلام نسبت داده اند در حالیکه دیگران یعنی جریان اصلی جامعه جهانی این امر را  به خود مسلمانان منتسب کرده اند. با این حال که این دو ویژگی درهم تنیده اند اما در این مسیر مورد اخیرالذکر نسبت به مورد اول رنگ متمایزی را به خود گرفته است. تاریخ خود با روش هایی گوناگون و نظریه سیاسی معاصر  از مسلمانان جهان آشکار کرده است که این یک پدیده جدید نیست. فراهم سازی بصیرت در اندیشه سیاسی اسلام مهم ترین هدف است اما سلسله عباسیان در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است . مطلبی که مورد بحث قرار میگیرد مشارکت مهم عباسیان در توسعه سیستم قدرتمند سیاسی است که در نهایت منجر به ثبات سیاسی و همچنین رشد ثابت و مداوم اقتصادی شد. ویژگی های سیاسی و توسعه اقتصادی در دوران عباسیان موردی بود که بعدها به عنوان دوران طلایی در تاریخچه سیاسی مسلمانان شناخته شد و این امرمورد توجه در این مقاله است. به این ترتیب این دوران بسیار مهم است چرا که موجب فهم بنیان و شاکله سیاسی این سلسله می شود. همچنین روابط خارجی در ارزیابی ظهور و سقوط سلسله عباسی دخیل بود. ارزیابی دین وسیاست و یا کشمکشهای منطقه ای در مقابل دیگر ملتها گفتمان مهم این مقاله خواهد بود. 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها