ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


بررسی ارزیابی سیستم آبیاری هیدرولیکی در بین النهرین باستانبررسی ارزیابی سیستم آبیاری هیدرولیکی در بین النهرین باستان
عنوان توضیحات
بررسی ارزیابی سیستم آبیاری هیدرولیکی در بین النهرین باستان در این مطالعه، مدل ساده شده رودهای دجله و فرات در طول دورۀ اوروک (3500-3100 قبل از میلاد ) به منظور مشخص کردن عملکرد هیدرولیکی رودخانه ها در بین النهرین باستان ساخته شد. این مقاله که در سال 2017 منتشر شده، برای دانشجویان و محققان رشته های تاریخ، باستان شناسی و حتی منابع طبیعی مناسب و در خور مطالعه می باشد.
Investigation of the evolution of the irrigation system in ancient Mesopotamia using a hydraulic model In this study a simplified model of the rivers Tigris and Euphrates during the Uruk period (3500-3100 B.C.) was created in order to define the hydraulic behaviour of the rivers in ancient Mesopotamia. دانلود
جمع کل


Abstract
In this study a simplified model of the rivers Tigris and Euphrates during the Uruk period (3500-3100 B.C.) was created in order to define the hydraulic behaviour of the rivers in ancient Mesopotamia. The model was used to test the effect of a number of factors on the water-level of the river system. Especially, the role of the development of settlements in the Mesopotamian valley and the way the irrigation system was operated was examined. Also, physical processes such as the avulsion of the secondary branches of the two rivers was taken into account.
According to the results of the simulation Euphrates is much more sensitive to an increase in water demand than Tigris. However, when two branches in the upper part of the river are closed the problem of low water level in Euphrates is solved. Furthermore, the development of settlements and irrigation nodes in ancient Mesopotamia, at the lower part of the valley, has as a result a lack of sufficient water even at the early stages of societal development. On the other hand, Euphrates does not seem to be so sensitive to an increase in water demand in the upper part of the valley.

ترجمه چکیده مقاله با موضوع بررسی ارزیابی سیستم آبیاری هیدرولیکی در بین النهرین باستان
در این مطالعه، مدل ساده شده رودهای دجله و فرات در طول دورۀ اوروک (3500-3100 قبل از میلاد ) به منظور مشخص کردن عملکرد هیدرولیکی رودخانه ها در بین النهرین باستان ساخته شد. از این مدل برای آزمایش تأثیر تعدادی از عوامل بر روی سطح سیستم رودخانه استفاده شد. به ویژه، نقش توسعة شهرک ها در دره بین النهرین و نحوۀ عملکرد سیستم آبیاری مورد بررسی قرار گرفت. همچنین فرآیندهای فیزیکی مانند فرسایش شاخه های ثانویة این دو رودخانه در نظر گرفته شدند.
طبق نتایج شبیه سازی، رودخانة فرات نسبت به افزایش مصرف آب بسیار حساس تر از رودخانة دجله می باشد. هر چند با بسته شدن دو شاخه در قسمت بالایی رودخانه، مشکل سطح پایین آب در فرات حل می شود. علاوه بر این در نتیجۀ توسعة شهرک ها و گره های آبیاری در بین النهرین باستان، در قسمت پایین دره، کمبود آب کافی حتی در مراحل اولیة توسعه اجتماعی وجود دارد. از سوی دیگر، به نظر نمی رسد فرات نسبت به افزایش مصرف آب در قسمت بالایی دره، حساس باشد.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها