ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


برداشت‌های مذهبی در مورد استفاده از ربات انسان نما برای تقویت معنوی کودکان مبتلا به اوتیسمبرداشت‌های مذهبی در مورد استفاده از ربات انسان نما برای تقویت معنوی کودکان مبتلا به اوتیسم
عنوان توضیحات
برداشت‌های مذهبی در مورد استفاده از ربات انسان نما برای تقویت معنوی کودکان مبتلا به اوتیسم
جمع کل


In the study of theology relevant to contemporary advances in science and technology, the underpinnings with regards to the religious and spiritual outcomes have to be considered. In the case of humanoids for spiritual augmentation of children with various brain impairments, the religious implications to the children and their families require adequate support prior to the sessions. Hence, this paper provides a review of a monotheistic religion, Islam, that is, the perceptions on the use of robots for spiritual augmentation of special-needs children within the context of the Islamic faith. This is important to teachers and researchers in anticipating better outcomes and in contradicting the debate on psychedelic consequences.
در مطالعه الهیات مرتبط با پیشرفت‌های معاصر در علم و فن‌آوری، مبانی مرتبط با نتایج مذهبی و معنوی باید در نظر گرفته شوند. در مورد ربات های انسان نما برای تقویت معنوی کودکان دارای اختلالات مغزی مختلف، لازم است پیامد های مذهبی برای کودکان و خانواده های آنها، قبل ازآن دوره های آموزشی، پشتیبانی کافی شود.  از این رو، این مقاله بررسی یک دین توحیدی (اسلام) را فراهم می‌کند، یعنی بینش استفاده از روبات‌ها برای افزایش معنوی نیازهای خاص کودکان در چارچوب دین اسلام. این بررسی برای معلمان و محققان در پیش‌بینی نتایج بهتر و در تضاد با مباحثات مربوط به پیامدهای روانی حائز اهمیت است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط