ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


برتری هستی شناختی و معرفت شناختی هیلومورفیسمبرتری هستی شناختی و معرفت شناختی هیلومورفیسم
عنوان توضیحات
برتری هستی شناختی و معرفت شناختی هیلومورفیسم
جمع کل


Materialism—the view that all of reality is wholly determined by the very, very small—and extreme nominalism—the view that properties, kinds, and qualities do not really exist—have been the dominant view in analytic philosophy for the last 100 years or so. Both views, however, have failed to provide adequate accounts for the possibility of intentionality and of knowledge. We must therefore look to alternatives. One well-tested alternative, the hylomorphism of Aristotle and the medieval scholastics, was rejected without being refuted and so deserves further examination.
​ماتریالیسم - دیدگاهی که در آن تمام واقعیت به صورت کامل توسط ذرات مادی بسیار کوچک معین شده است- و نومینالیسم افراطی - دیدگاهی که در آن ویژگی‌ها، انواع و کیفیات وجود واقعی ندارند- در طول 100 سال گذشته و یا بیشتر، در فلسفه تحلیلی دیدگاه غالب بوده اند. با این حال، هر دو دیدگاه در ارائه روایت‌هایی قابل قبول در راستای تبیین امکان قصدمندی و معرفت ناموفق عمل کرده اند. بنابراین باید به دنبال گزینه های جایگزین دیگری باشیم. یک جایگزین خوب آزمایش شده، هیلومورفیسم ارسطو و دانشمندان قرون وسطایی است، که بدون اینکه رد شود کنار گذاشته شده است و از همین رو سزاوار بررسی بیشتر است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها