ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


برتری براهین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی بر نظریه‌ ماده‌انگاریبرتری براهین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی بر نظریه‌ ماده‌انگاری
عنوان توضیحات
برتری براهین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی بر نظریه‌ ماده‌انگاری
جمع کل


Materialism—the view that all of reality is wholly determined by the very, very small—and extreme nominalism—the view that properties, kinds, and qualities do not really exist—have been the dominant view in analytic philosophy for the last 100 years or so. Both views, however, have failed to provide adequate accounts for the possibility of intentionality and of knowledge. We must therefore look to alternatives. One well-tested alternative, the hylomorphism of Aristotle and the medieval scholastics, was rejected without being refuted and so deserves further examination. I will argue that Aristotelian hylomorphic provides a markedly superior account of knowledge, cognitive normativity, and intentionality.
ماتریالیسم (مادی گرایی) دیدگاهی است که تمام هستی به طور کلی توسط چیزهای بسیار کوچک تعیین می‌شود و فلسفه تسمیه‌گرایان افراطی دیدگاهی است که خواص، انواع و ویژگی‌ها واقعا وجود ندارند و این دیدگاهی است که در فلسفه تحلیلی برای 100 سال گذشته بوده است. به هر حال هر دو نظریه نتوانستند دلیل‌های کافی برای امکان جهت التفاتی و امکان معرفت فراهم آورند. بنابراین ما باید یک جایگزین در نظر بگیریم. یک جایگزین بررسی شده مثل اصالت ماده وصورت ارسطو و قرون وسطای کلاسیک که بدون هیچ اثباتی رد شده و به همین دلیل شایسته بررسی بیشتر است. من استدلال می‌کنم که اصالت ماده و صورت ارسطویی یک گزارش بسیار برجسته از معرفت، هنجارشناختی و حیث التفاتی ارائه می‌دهد.
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها