ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


بازی‌های دیجیتال و تأثیر آن بر کاربرانبازی‌های دیجیتال و تأثیر آن بر کاربران
عنوان توضیحات
بازی‌های دیجیتال و تأثیر آن بر کاربران
جمع کل


In this article, I will discuss the effects of playing digital games. Most of the researchers have found out that the effects by playing digital games are greater than the effects by watching the television or movies. I will be discussing mainly the three scopes which support to argue and allow people to get beyond the typical ‘‘good-bad’’ dichotomous thinking to have a more nuanced understanding of the digital game effect and the insights from developmental, positive, and social psychology combined with other learning mechanisms in playing digital games as well as how far it is possible adopt it to real-world psychosocial benefits scenario will also be examined in this article.
هدف از این مقاله، بررسی تأثیر بازی‌های دیجیتالی است؛ اغلب پژوهشگران دریافته‌اند که پرداختن به بازی‌های دیجیتالی، در مقایسه با تماشای تلویزیون و سینما، تأثیرگذاری بیشتری دارند. در این‌جا، سه مقوله را مطرح و بررسی خواهیم کرد که در واقع تأیید کنندۀ استدلال ماست و این امکان را به افراد می‌‎دهد که زاویۀ دید خود را گسترش داده و از تفکر دوگانۀ «خوب بد» فراتر روند اثرات دقیقتر بازی‌های دیجیتالی را دریابند و از طرفی نیز درک رو به رشد، مثبت و روانشناسانۀ اجتماعی خود را نسبت به بازی‌های دیجیتالی با دیگر شیوه‌های یادگیری همراه کنند و دریابند که میزان پذیرش این بازی‌ها در فضای واقعی و بیرونی تا چه اندازه است. در این مقاله می‌خواهیم مزایای روانی اجتماعی این گونه بازی‌ها را بررسی کنیم.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط