ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


اشتغال مادران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری در کودکاناشتغال مادران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری در کودکان
عنوان توضیحات
اشتغال مادران و پیامدهای آن بر سرمایه گذاری در کودکان
جمع کل


The increasing labour market activity of women in the last three decades of the 20th century triggered a public debate on potential consequences caused to a child by her/ his mother’s absence from home. Nowadays, when the economic activity of mothers has become quite a common phenomenon, both across countries and social groups, the question of the consequences has returned. The increased interest in this subject is mainly due to a lively discussion on the question: What does it mean to be a good mother? The term “intensive mothering” was formulated by Sharon Hays (1996), and it is regularly addressed in media, and public and academic debate.
افزایش فعالیت زنان در بازار کار در سه دهه آخر قرن بیستم باعث بحث همگانی در مورد پیامدهای احتمالی ناشی از غیبت مادر برای کودک در خانه شد. امروزه، در زمانی که فعالیت اقتصادی مادران، در سراسر کشورها و گروه های اجتماعی، به یک پدیده رایج تبدیل شده است، این پرسش در مورد آن پیامدها مجددا مطرح شده است. افزایش توجه به این موضوع عمدتا ناشی از بحث جالب توجه در مورد این سوال است: «معنای مادر خوب بودن چیست؟» اصطلاح «مادری مشتاقانه» توسط شارون هایز (1996) عرضه شده و مرتبا در رسانه ها و مباحث عمومی و دانشگاهی مورد توجه قرار می گیرد. اشتغال مادران باعث مناقشه ای شدید و در اصطلاح جنگ میان مادران شاغل و خانه دار شده است.
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط