ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


از فتنه تا ثورا دگرگونی جنبشهای اعتراضی مسلمانان عرباز فتنه تا ثورا دگرگونی جنبشهای اعتراضی مسلمانان عرب
عنوان توضیحات
From Fitnah to Thaura: The Metamorphosis of the Arab-Muslim Protest Movements Since the emergence of Islam, fitnah was one of the most common forms of protest activity in the Middle East. However, in the last two centuries, it was replaced by “thaura” or the “revolution,” much more common in the European mentality. While the term "fitnah" has mainly negative connotations, “thaura” has been praised in every possible way and even became the basis for commemorative practices. دانلود
از فتنه تا ثورا: دگرگونی جنبشهای اعتراضی مسلمانان عرب مقاله از فتنه تا ثورا: دگرگونی جنبشهای اعتراضی مسلمانان عرب یک مقاله سیاسی است که در سال 2017 منتشر شده است. این مقاله رویدادهای بهار عربی و بصورت اختصاصی رویدادهای فتنه و انقلاب را به عنوان وسیله ای برای اعلام اعتراضات اقشار ناراضی مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مقاله حاضر با بکارگیری نظرات اندیشمندان مختلف وقایع 2011 کشور مصر را نیز بررسی می کند. ترجمه این مقاله سیاسی برای دانشجویان و طرفداران و متفکران علوم سیاسی بسیار کاربردی و سودمند خواهد بود. در انتتهای ترجمه منابع و سایت هایی نیز معرفی شده اند که خوانند برای افزایش آگاهی خود می تواند به آنها مراجعه نماید.
جمع کل


Abstract
Since 2011, the Arab world has entered a period of political turbulence accompanied by widespread growth of protest activity. The events that were metaphorically called the “Arab Spring” referring to the “Spring of Nations” of 1848, affected virtually all countries of the Middle East and North Africa. In Libya, Syria, and Yemen, antigovernment demonstrations led to almost complete destruction of statehood raising the question of the existence of these political entities in their former borders. Egypt and Tunisia ended up with a change in the ruling regimes that repeated many times. The ruling elites of other Arab countries, having experienced the wrath of the Arab streets to varying degrees, managed to stay in power. The “Arab Spring” events should be more adequately viewed in the framework of “fitnah”, a form of protest traditional in the Arab-Muslim political culture. Indeed, since the emergence of Islam, fitnah was one of the most common forms of protest activity in the Middle East. However, in the last two centuries, it was replaced by “thaura” or the “revolution,” much more common in the European mentality. While the term "fitnah" has mainly negative connotations, “thaura” has been praised in every possible way and even became the basis for commemorative practices. This paper makes an attempt to compare these two forms of protest in the Muslim world.
Keywords: fitnah; Muslim law; Western philosophy; protests; revolution; right to revolt.
ترجمه چکیده و کلمات کلیدی مقاله با عنوان از فتنه تا ثورا دگرگونی جنبشهای اعتراضی مسلمانان عرب
از سال 2011، جهان عرب وارد دوره ای از آشفتگی سیاسی شده که با رشد فعالیت های اعتراضی گسترده همراه گردیده است. این رویدادها که به اصطلاح "بهار عربی" نامیده می شود، به "بهارملت ها" در سال 1848 برمی گردد که تمام کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بطور مجازی متاثر از آن بودند. در لیبی، سوریه و یمن، تظاهرات ضد دولتی که برخاسته از مسئلهی عدم تغییر نهادهای سیاسی پیشینیان بود، موجب تخریب تقریبا کامل دولت گردید. انقلاب مصر و تونس با تغییر در رژیم های حاکم که بارها تکرار گردیدند به سرانجام رسید. نخبگان حاکم دیگر کشورهای عربی که تجربه خشم اعراب را داشتند، توانستند قدرت خود را حفظ کنند. رویدادهای "بهار عربی" را باید به شکل مناسبتری در چارچوب "فتنه" که روش سنتی اعتراض در فرهنگ سیاسی مسلمانان عرب است، مورد توجه قرار داد. در واقع از زمان ظهور اسلام، فتنه یکی از اشکال متداولترین فعالیت اعتراضی در خاورمیانه بود. هرچند در دو قرن اخیر"ثورا" یا "انقلاب" که در تفکر اروپایی متداولتر است، جایگزین فتنه گردید. در حالیکه فتنه عمدتا دارای بار معنایی منفی است، ثورا در هر صورت تحسین شده و حتی پایهی اقدامات بزرگداشتی بوده است.  این مقاله درصدد مقایسه ی این دو روش اعتراض در جهان اسلام برآمده است.
کلمات کلیدی : فتنه- حقوق مسلمان- فلسفه ی غرب- اعتراضات- انقلاب- حق شورش
 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط