ترجمه شو


تهیه انواع مقالات انگلیسی به همراه ترجمه ی آن

کافیه بگی ترجمه شو....!


اختلال اضطراب فراگیرGAD از دیدگاه اسلامی و غربیاختلال اضطراب فراگیرGAD از دیدگاه اسلامی و غربی
عنوان توضیحات
اختلال اضطراب فراگیرGAD از دیدگاه اسلامی و غربی
جمع کل


Generalized anxiety disorder (GAD) is a chronic disorder which is characterized by excessive anxiety and exaggerated worry and tension. The West categorized it as a psychiatric disease or mental illness neurosis. There is no real cause of this disorder but research has shown that pressure from the family, society, finance and interpersonal are among the factors. This disorder brings a lot of negative effects physically such as palpitations, less focus and sleep disorder. In terms of its psychological impact, the person who suffers GAD experiences stress and depression. Among the treatments that have been used by the psychiatrists nowadays are pharmacology and psychotherapy. Islam on the other hand, views GAD as a spiritual or soul disease.
اختلال اضطراب فراگیر (GAD) اختلالی مزمن است که از طریق اضطراب بیش از حد و نگرانی و تنش زیاد تشخیص داده می شود و غرب آن را به عنوان یک بیماری روانی یا اختلال عصبی طبقه بندی کرده است. دلیل مشخصی برای این اختلال وجود ندارد اما تحقیقات، فشار روانی ناشی از عوامل خانوادگی، اجتماعی، مالی و درون فردی را از جمله عوامل نشان داده اند‌. این اختلال، تاثیرات منفی جسمی مانند تپش قلب، کاهش تمرکز، و اختلال خواب را به همراه دارد. از دیدگاه تاثیر روانشناختی شخصی که از GAD رنج می برد، استرس و افسردگی را تجربه می کند. از جمله درمان هایی که امروزه توسط روانپزشکان مورد استفاده قرار می گیرد داروشناسی و روان درمانی است. از سوی دیگر، اسلام GAD را به عنوان بیماری روح یا روحی بررسی می کند. 
تصویر امنیتی

محصولات مرتبط

محبـوب تـرین ها